Het Bodemdecreet wijzigt

Op 2 juni hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een wijzigingsvoorstel van het Bodemdecreet.

De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op:

– de invoering van een verplicht onderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden die een potentiële historische bodemverontreiniging bevatten en de daaraan gekoppelde mogelijkheid voor particulieren om een vrijstelling aan te vragen. Dit kadert in de doelstelling om tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging te hebben gesaneerd.

– de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken

– de werking van de sectorfondsen wordt geoptimaliseerd, naar voorbeeld van Vlabotex en Bofas

– afstemming regels gebruik van uitgegraven bodem (grondverzet) en gebruik van uitgegraven bodemmaterialen

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Liesbeth Peeters via liesbeth@peetersenhermans.be en +32 493 04 53 52