Afwijkingen en mogelijkheid opheffen verouderde plannen en voorschriften

Naast de mogelijkheid om af te wijken van verouderde verkavelingsvoorschriften en BPA’s van meer dan vijftien jaar oud bij de beoordeling van vergunningen, zal het vanaf 7 maart 2019 ook mogelijk zijn voor besturen om verouderde voorschriften van algemene plannen van aanleg (APA), bijzondere plannen van aanleg (BPA) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op te heffen of te herzien zonder dat er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt. Volgende voorschriften komen daarvoor in aanmerking:

 • perceelsafmetingen
 • afmetingen en inplanting constructies
 • dakvorm en gebruikte materialen
 • maximale VTI
 • aantal bouwlagen
 • voortuinstroken en tuinzones m.i.v. binnenplaatsen, afsluitingen, buitenaanleg rond gebouwen (incl. verhardingen, bouwvrije stroken en bufferstroken)
 • aantal toegelaten woongelegenheden/bedrijfseenheden per kavel
 • toegelaten functies in bebouwbare zones (enkel voor APA’s en BPA’s, niet voor RUP’s)
 • de parkeergelegenheden

Vragen? Neem contact op met liesbeth@peetersenhermans.be

Codextrein ruimtelijke ordening gepubliceerd

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet zal gefaseerd in werking treden. De Codextrein bevat diverse wijzigingen aan de VCRO.

RvVb schorst bij UDN

Het bouwrijp maken van een terrein en de aankondiging van de verkoop via immosites als bewijs van de uiterst dringende noodzakelijkheid, gaf in een recent arrest van 4 juli 2017 aanleiding tot een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Dit arrest ligt in de lij van de meest recente rechtspraak van de Raad. De artikelen over de UDN-procedure lijken geen loze bewoordingen (meer) te zijn.

Voor meer informatie of vragen kan u contact opnemen via liesbeth@peetersenhermans.be of via +32 493 04 53 52

Wijziging Vlaamse Wooncode rond recht van voorkoop en sociaal beheersrecht

Het sociaal beheersrecht is een instrument van het woonbeleid. Het laat toe dat ongeschikte en onbewoonbare woningen die de eigenaar niet tijdig herstelt, in beheer kunnen worden genomen. De woning kan dan worden gerenoveerd en voor minstens 9 jaar worden verhuurd als sociale woning door de initiatiefnemer. Dit instrument bestaat al langer, maar wordt op punt gesteld middels het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering principieel goedkeurde op 14 juli 2017.

Voor vragen of meer informatie kan u terecht via liesbeth@peetersenhermans.be of +32 493 04 53 52.

Natuurbeheer en bosbeheer: goede voornemens op Vlaams niveau

De Vlaamse Regering keurde in de Ministerraad van 14 juli 2017 een aantal besluiten/decreten goed i.v.m. natuurbeheer.

 • een eerste besluit omvat de integratie van het Bosdecreet en het Natuurdecreet. Dat moet zorgen voor een volwaardig geïntegreerd beheer ten behoeve van het natuurbehoud.
 • een tweede besluit stelt een aantal criteria vast voor dit geïntegreerd natuurbeheer met als streefdoel de duurzame ontwikkeling van terreinen.
 • een derde besluit regelt de subsidiëring van d planning, de ontwikkeling en de uitvoering van dit geïntegreerd natuurbeheer. De subsidies zijn telkens gekoppeld aan de opmaak van een natuurbeheerplan.
 • De Vlaamse Regering hechtte ook al haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over fiscale gunstmaatregelen verbonden aan natuurbeheerplannen.
 • De Vlaamse Regering stelde in één beweging ook het Vlaams Natura-2000 i.f.v. het natuurbeheer programma voorlopig vast.

Met deze besluiten en ontwerpdecreten doet de Vlaamse Regering haar goede voornemens blijken.

Voor vragen of meer informatie kan u contact opnemen via liesbeth@peetersenhermans.be of +32 493 04 53 52.

Het Bodemdecreet wijzigt

Op 2 juni hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een wijzigingsvoorstel van het Bodemdecreet.

De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op:

– de invoering van een verplicht onderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden die een potentiële historische bodemverontreiniging bevatten en de daaraan gekoppelde mogelijkheid voor particulieren om een vrijstelling aan te vragen. Dit kadert in de doelstelling om tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging te hebben gesaneerd.

– de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken

– de werking van de sectorfondsen wordt geoptimaliseerd, naar voorbeeld van Vlabotex en Bofas

– afstemming regels gebruik van uitgegraven bodem (grondverzet) en gebruik van uitgegraven bodemmaterialen

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Liesbeth Peeters via liesbeth@peetersenhermans.be en +32 493 04 53 52

Update: inwerkingtreding omgevingsvergunning opnieuw uitgesteld

Op 1 juni 2017 zou de Vlaamse omgevingsvergunning definitief in werking treden. De inwerkingtreding wordt met het voorstel van decreet van het Vlaamse Parlement dd. 24 mei 2017 opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2018.

Het is geen geheim dat niet alle software voor het omgevingsloket volledig klaar is om op datum van de voorziene inwerkingtreding volledig mee in te stappen in het digitale verhaal.

Tot zolang moeten de procedureregels die golden op 22 februari 2017 worden toegepast.

Het is overigens niet de eerste keer dat de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning wordt uitgesteld. De initieel voorziene datum was 23 februari 2017.

Voor meer informatie: liesbeth@peetersenhermans.be of +32 493 04 53 52

Openbaar onderzoek inzake ‘publiciteitsverordening’ loopt van 30 mei 2017 tot en met 29 juni 2017

Op 5 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit principieel goed. De verordening legt regels op waaraan publiciteit moet voldoen, rekening houdende met de moderne vormen van publiciteitsinrichtingen en met aspecten van verkeersveiligheid.

Over het ontwerp loopt een openbaar onderzoek van 30 mei 2017 tot en met 29 juni 2017. Tijdens deze periode kunnen bezwaren worden ingediend.

Voor meer informatie of vragen over dit topic, kan u contact opnemen met Liesbeth Peeters, via liesbeth@peetersenhermans.be of via +32 493 04 53 52.

Rolrechten bij RvS aangevuld met vergoeding voor Begrotingsfonds

Op 31 maart 2017 werd de wet 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat Begrotingsfonds zal worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten belast met de juridische tweedelijnsbijstand en van de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand.

Op 22 mei 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanvulling op deze wet. Voor de Raad van State is, naast de rolrechten, per verzoekende partij bijkomend een bijdrage aan het Fonds verschuldigd voor elk verzoekschrift dat een eis tot herstelvergoeding voor buitengewone, morele of materiële schade, een beroep tot nietigverklaring, een cassatieberoep, een verzoek tot schadevergoeding tot herstel, een administratief kort geding, een verzet, een derdenverzet of een beroep tot herziening inleidt.
Deze regeling treedt in werking op een nader te bepalen datum.

Bij de RvVb en het Milieuhandhavingscollege werd dergelijke regeling tot op heden niet ingevoerd.

Voor meer informatie of vragen over dit topic kan u contact opnemen met Liesbeth Peeters via liesbeth@peetersenhermans.be of via +32 493 04 53 52.

Openbaar onderzoek boskaart meest kwetsbare en waardevolle bossen op de helling

Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de kaart met de ‘meest kwetsbare en waardevolle bossen’ goed. Dit zijn de bossen die liggen in een gebied met een andere bestemming dan bos-, natuur- of parkgebied en die omwille van hun waardevol karakter als extra beschermenswaardig worden beschouwd.

De kaart ligt ter inzage voor openbaar onderzoek van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Tijdens deze periode kan u bezwaar indienen.

Update: Minister-president Geert Bourgeois stelt de vaststelling van de kaart in vraag en kondigt de intrekking van het openbaar onderzoek aan. Wordt vervolgd.

Voor meer informatie of vragen over dit topic kan u contact opnemen met Liesbeth Peeters via liesbeth@peetersenhermans.be of via +32 493 04 53 52.