belangrijke overeenkomsten mede-eigendom

Belangrijke overeenkomsten rond mede-eigendom: wat je moet als mede-eigenaar weten?

Als mede-eigenaar weet je dat je met de mede-eigendom niet zomaar kunt doen wat je wilt. Er zijn verschillende overeenkomsten rond het beheer van het gebouw, die tussen de verschillende mede-eigenaren moeten worden gemaakt. In deze blog lichten wij drie van de belangrijkste principes van zo’n overeenkomst toe. 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans te Lier kan je ook persoonlijk begeleiden met het bemiddelen tussen eigenaren in mede-eigendom en het opstellen en het controleren van de onderlinge overeenkomsten. Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder jouw mede-eigendom zorgeloos te beheren.

 1. De basisakte

Het eerste belangrijke document, dat we gaan bespreken, is de basisakte. Dit is de beschrijving van zowel de private als de gemeenschappelijke delen van de eigendom. De basisakte moet drie verschillende zaken verplicht opnemen:

 • Een beschrijving van de gemeenschappelijke delen en een beschrijving van de private delen; 
 • Een duidelijke omschrijving van het gehele onroerende goed;
 • Het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan een privatief deel is verbonden.

Deze beschrijvingen mogen niet te lichtzinnig worden opgenomen. In de praktijk leidt een onduidelijke of een incorrecte basisakte vaak tot onenigheden tussen de mede-eigenaren. Door deze in de basisakte meteen tot in detail te beschrijven staan de andere documenten ook sterker.

In deze basisakte wordt ook per perceel een aandeel in de gemeenschappelijke delen toegewezen. Dit aandeel bepaalt hoeveel elk perceel moet bijdragen aan de gemeenschappelijke delen. Met andere woorden, hoeveel de eigenaar van in privatieve kavel als zijn aandeel voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen moet betalen. 

 1. Reglement van mede-eigendom

In het reglement van mede-eigendom staan alle verplichtingen en afspraken, die de mede-eigenaren zijn overeengekomen. Dit reglement vormt samen met de voornoemde basisakte de statuten.

Let op, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan het reglement van mede-eigendom ook enkele zaken rond de private eigendommen regelen. Een veel voorkomend voorbeeld is dat het verboden is om grote appartementen in meerdere kleine studio’s op te splitsen.

In het reglement van de mede-eigendom moeten de volgende zaken staan:

 • De regels rond het bijeenroepen, de werkwijzen en de bevoegdheid van de algemene vergadering van de mede-eigenaren.
 • De sleutel tot de verdeling van de kosten en de lasten voor het onderhoud en reparatie van de gemeenschappelijke delen.
 • Welke rechten en plichten de verschillende mede-eigenaren hebben.
 • Hoe de syndicus van het gebouw wordt benoemd.

Dit reglement moet samen met de basisakte door een notaris in een authentieke akte verleden worden. 

 1. Reglement interne orde

Het reglement interne orde – voorheen bekend als het huishoudelijke reglement – vult het reglement van mede-eigendom verder aan. Hier staan bijkomende afspraken in, die niet in het reglement van mede-eigendom staan. Deze afspraken mogen niet ingaan tegen het reglement van mede-eigendom of wat er in de basisakte staat. Bij twijfel zal wat in de basisakte en het reglement van mede-eigendom staat voorrang krijgen.

In het reglement van interne orde wordt een groot deel van de dagelijkse werking van de mede-eigendom geregeld. Het betreft de gedrags-, leef- en huisregels die binnen het gebouw gelden.

Het reglement van interne orde kan bijzonder ruim geformuleerd zijn. Dit kan echter tot discussies, onduidelijkheden en frustraties leiden. Daarom is het een goed idee om dit document door een advocaat te laten opstellen. Ons advocatenkantoor te lier heeft een ruime ervaring in het contractenrecht en het vastgoedrecht. Wij kunnen u – ongeacht de hoeveelheid mede-eigenaars en type gebouw – bijstaan met een advies op maat. 

Conclusie overeenkomsten mede-eigendom

Als mede-eigenaar van een appartement of een ander gebouw komt er meer kijken dan wat men op het eerste gezicht zou kunnen denken. Vooral in grote gebouwen, waar veel mensen wonen, kan het onderhoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen tot discussies leiden.

Door vanaf de start een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen, die de overeenkomsten kan controleren, opstellen en indien nodig kan bemiddelen, bespaar je heel wat tijd, kosten en frustraties.

Heb je een expert nodig om de overeenkomsten rond het mede-eigendom voor je na te kijken of is er een discussie rond de inhoud? Advocatenkantoor Peeters & Hermans te Lier helpt je graag met al je vragen en problemen. Neem nu via de contactpagina contact met ons op en krijg advies van een expert in overeenkomsten rond mede-eigendommen.


Mede-eigendom appartement: de belangrijkste principes

Meer dan 25% van de Belgen woont in een mede-eigendom, meestal een appartement. Een mede-eigendom van een appartement brengt heel wat extra zaken met zich mee. Zo zijn er specifieke wetten en is burenoverlast een veel voorkomend probleem.

In deze blog gaan we dieper in op het mede-eigendom van een appartement en waarmee je rekening moet houden. Ook geven we advies voor het geval er juridische problemen met de mede-eigenaren ontstaan.

Wat is mede-eigendom van een appartement?

We spreken van mede-eigendom van een appartement als het gebouw of de groep van gebouwen tenminste twee eigenaren heeft. Dit zijn de mede-eigenaren. In het gebouw ben je meestal de eigenaar van het appartement zelf, maar zijn bijvoorbeeld de gangen of de lift mede-eigendom met andere bewoners. Let op, niet alleen bewoners kunnen mede-eigenaren zijn. Ook een rechtspersoon zoals een BV of een VZW kan een mede-eigenaar zijn. 

De belangrijkste aspecten van een appartement in mede-eigendom 

Iedereen is voor de gemeenschappelijke delen verantwoordelijk

Aangezien de mede-eigendommen meerdere eigenaren hebben, zijn deze allen verantwoordelijk voor het beheer ervan. Wanneer het dak van een appartement moet worden hersteld, zullen de lasten proportioneel worden verdeeld. Zo zal een appartement op de begane grond ook moeten bijdragen aan bijvoorbeeld een reparatie aan de lift of het dak. 

Er moeten afspraken worden gemaakt 

Om deze mede-eigendommen te beheren en juridische beslissingen draagkracht te geven, moeten de mede-eigenaren een vereniging van mede-eigenaren oprichten. Dit orgaan legt dan, al dan niet in samenwerking met een advocaat, de afspraken tussen de mede-eigenaren vast.

Deze afspraken worden in de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde vastgelegd. 

De basisakte beschrijft het gebouw en hoe dit onder de verschillende mede-eigenaren is verdeeld. Het reglement van mede-eigendom legt de rechten en plichten van de mede-eigenaren van het appartement vast. En het reglement van interne orde tenslotte, legt de leefregels binnen de mede-eigendom vast. 

De basisakte en het reglement van mede-eigendom worden door de notaris verleden in een akte die de statuten vormt. Deze twee documenten hebben voorrang op het reglement van interne orde. Het is van belang om deze documenten correct en duidelijk op te stellen, zo worden later wijzigingskosten vermeden mocht er toch iets ontbreken of incorrect zijn.

Niet zomaar werken uitvoeren

Wanneer er schade aan de mede-eigendom is of als deze een opfrisbeurt kan gebruiken, mag je niet zomaar werken laten uitvoeren. Er moet volgens de afspraken worden gewerkt, die werden vastgelegd. Doe je dat niet, dan is het mogelijk dat de kosten voor de werkzaamheden niet (of slechts gedeeltelijk) op de mede-eigenaren kan worden verhaald. 

Een advocaat kan helpen met je appartement in mede-eigendom 

Een advocaat kan je met heel wat juridische problemen bijstaan, die kunnen ontstaan als je een appartement in mede-eigendom hebt. Wij zullen hieronder een opsomming geven van enkele zaken waar advocaten mede-eigenaren van appartementen en andere gebouwen vaak mee assisteren. 

Opstellen overeenkomsten tussen mede-eigenaren

Niet correcte of onduidelijk opgestelde reglementen en akten kunnen nadien tot discussies en problemen leiden. Door een advocaat de basisakte en de reglementen van interne orde en van de mede-eigendom na te laten kijken of op te laten stellen, voorkom je onenigheden, zijn alle afspraken direct duidelijk en ook eenvoudiger af te dwingen.  

Een advocaat als syndicus

Voor een gebouw dat uit minimaal twee appartementen bestaat en die van verschillende eigenaren eigendom zijn, moet er een syndicus worden aangesteld. Dit kan één van de mede-eigenaren zijn maar kan ook een professionele syndicus zoals bijvoorbeeld een advocaat zijn. Vooral voor grotere appartementsgebouwen is dit sterk aan te raden. 

Bemiddelen tussen mede-eigenaren

Discussies over het beheer van de mede-eigendom komen maar al te vaak voor. Hoewel heel wat zaken kunnen worden opgelost door goede reglementen, is er soms toch een bemiddelaar nodig. Een bemiddelaar kan als objectieve partij bemiddelen tussen de mede-eigenaren. Zeker wanneer je een rechtsprocedure wilt vermijden of een snelle oplossing wilt vinden, is een advocaat als bemiddelaar inschakelen een goed idee. 

Neem contact op

Heb je een appartement in mede-eigendom of ben je van plan om mede-eigenaar te worden? Neem dan via de contactpagina contact op met Advocatenkantoor Peeters & Hermans te Lier en zij helpen je dan graag verder. 

 

Opzeg handelshuur door verhuurder advocaat

Opzeg handelshuur door verhuurder: zo doe je dat!

Opzeg handelshuur door verhuurder: zo doe je dat!

 

Als verhuurder de handelshuur opzeggen, kan niet zomaar. Vaak moet je voldoen aan specifieke voorwaarden om (vroegtijdig) de huur van een pand aan een onderneming op te zeggen. Wij laten u in deze blogpost zien hoe de handelshuurovereenkomst kan worden beëindigd en waar u als verhuurder rekening mee moet houden.

 

Heeft u snel een passend juridisch advies nodig of wilt u dat een advocaat naar uw verhuurcontract kijkt? Dan kunt u rekenen op de advocaten van Peeters en Hermans te Lier en Antwerpen. Contacteer ons via de contactpagina en wij helpen u dan graag verder.

Wanneer is er sprake van handelshuur?

Niet elke verhuur aan een onderneming of zelfstandige is handelshuur. Er zijn namelijk enkele cumulatieve voorwaarden waaraan moet voldaan worden. Deze zijn:

 • Er is een huurovereenkomst.
 • Het is een onroerend goed.
 • Gebruikt voor kleinhandel of ambachtsbedrijf.
 • De hoofdbestemming is een handelsactiviteit.

 

Wanneer aan één van deze vier voorwaarden niet is voldaan, kan men dus niet spreken van handelshuur. Weet u niet of u hieraan voldoet of onder welke huurregels uw contract valt? Onze advocaten handelshuur opzeggen helpen u graag verder om dit voor u uit te klaren. 

 

Opzeg handelshuur door verhuurder

Hoe en wanneer kan ik als verhuurder de handelshuur opzeggen?

In principe duurt een handelshuurovereenkomst op zijn minst 9 jaar. Deze lange termijn is ingesteld om de huurder te beschermen en om meer zekerheid te geven. 9 jaar is een lange periode waarin heel wat kan veranderen, dus heeft de wetgever enkele (strikt interpreteerbare) mogelijkheden gegeven om als verhuurder de handelshuur vroegtijdig op te kunnen zeggen. 

1. Contractueel voorzien

 

Als verhuurder is het belangrijk om uzelf in het verhuurcontract maximaal te beschermen. Wanneer u vroegtijdig de handelshuur wilt kunnen opzeggen, dan moet hiervoor een bepaling in het contract staan. 

 

Een contractuele voorziening om als verhuurder de handelshuurovereenkomst op te zeggen, is niet genoeg. Daarnaast zijn er naast deze bepaling nog enkele andere voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

 

Zo moet de vooropzeg op zijn minst 1 jaar (één jaar) zijn en moet u of een familielid binnen 6 maanden na het einde van de verhuur een commerciële of ambachtelijke activiteit in het pand gaan uitvoeren. 

 

Daarnaast kan de opzeg pas bij het verstrijken van een driejaarlijkse periode. In concreto dus het derde of zesde jaar van het contract. 

 

Het is ook mogelijk om de handelshuur zonder een specifieke reden op te zeggen, echter dan moet u de huurder een uittredingsvergoeding betalen, die overeenkomt met 36 maanden huur. 

 

2. In overeenstemming met de huurder

 

Het is mogelijk om het beëindigen van de huur ook in der minne te regelen. De precieze omstandigheden kunnen hiervan onderling worden bepaald. Zo kunt u de huurder uitkopen of deze toelaten om onder te verhuren. 

 

Let op, het is verstandig om dit akkoord door de vrederechter te laten vastleggen, anders kan de huurder mogelijk de nietigheid van uw overeenkomst inroepen. 

 

3. De hernieuwing weigeren

 

Wanneer de verhuurtermijn er bijna op zit, kunt u de vraag tot hernieuwing van de huurder weigeren. De hernieuwing weigeren kan echter niet zomaar. U moet een goede reden voor die weigering geven en dus gemotiveerd weigeren. 

 

Daarnaast moet u als verhuurder ook tijdig reageren op de vraag van de hernieuwing van de handelshuur. Doet u dat niet, dan kunt u een schadevergoeding tot drie jaar huur verschuldigd zijn. 

 

Wanneer de huurhernieuwing niet of niet correct wordt aangevraagd, dan kunt u weigeren zonder een reden en eindigt de huur op de contractueel bepaalde einddatum. Het beste dekt u zich in tegen discussies door dit per aangetekende brief aan uw huurder te bevestigen. 

 

4. De ontbinding eisen

 

De opzeg van de handelshuur door de verhuurder kan ook via de rechtbank verlopen. Wanneer de huurder de bepalingen in het huurcontract niet nakomt – zoals bijvoorbeeld nalaat om huur te betalen – kan de ontbinding via de rechtbank worden afgedwongen.

 

Wanneer u juridische stappen wilt ondernemen, is het van belang dat u een gespecialiseerde advocaat handelshuur en vastgoedrecht in de arm neemt. Onze advocaten in Lier en Antwerpen hebben de nodige ervaring en expertise om u hierin te begeleiden. 

Wat als de handelshuur niet correct door de verhuurder wordt opgezegd?

 

De opzeg van de handelshuur door de verhuurder is dus onderworpen aan meerdere wettelijk bepaalde regels. Zoals eerder al aangehaald, kan er een significante schadevergoeding verschuldigd zijn wanneer de handelshuur niet correct wordt opgezegd. De wet bepaalt een schadevergoeding van tot wel 3 jaar huur. 

 

Aangezien er bij het opzeggen van de handelshuur door de verhuurder significante financiële gevolgen kunnen zijn, laat u zich het beste bijstaan door een expert in handelshuur zoals ons kantoor. 

 

Nog vragen over dit blog of wilt u graag geholpen worden door ons advocatenkantoor? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Advocaat handelshuur Antwerpen - Lier

Advocaat handelshuur Antwerpen – Lier

Advocaat handelshuur Antwerpen – Lier

 

Bent u als huurder of verhuurder op zoek naar een advocaat handelshuur? Dan kunt u vertrouwen op Advocatenkantoor Peeters & Hermans om u van A tot Z bij te staan. Wij hebben de specialisatie en de ervaring in huis om u praktisch advies te geven en u tot in de rechtbank te vertegenwoordigen. 

 

Neem nu contact op met ons advocatenkantoor via de contactpagina en dan helpen wij u graag vrijblijvend verder met al uw juridische vragen of problemen.

Wat kan een advocaat handelshuur voor u doen?

 

Wanneer u een handelspand verhuurt of huurt, zijn de (financiële) belangen vaak significant. Een specialist in vastgoedrecht en handelshuur is dan zeker geen overbodige luxe. Als advocaat handelshuur kunnen wij u bijstaan met alle mogelijke vragen of conflicten, die u kunt hebben. 

Adviseren

Ook als u geen juridisch geschil heeft, kan de expertise van een gespecialiseerde advocaat handelshuur van onschatbare waarde zijn. Zo kan deze uw contract nalezen of opstellen zodat u tijdens of na de huur niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 

Ook kan een advocaat u begeleiden bij het opstellen van een plaatsbeschrijving of adviseren of dit type huur wel de beste keuze is en of deze huurregels voor uw situatie wel relevant zijn. 

 

Advocaat handelshuur lier

 

Begeleiding bij handelshuurgeschillen

 

Een advocaat handelshuur kan u ook bijstaan bij allerlei geschillen inzake de handelshuur. Deze ondersteuning geldt niet alleen voor de rechter, maar kan ook uit bemiddeling tussen twee partijen bestaan. Enkele geschillen waar wij u mee kunnen helpen zijn:

 

 • Huurachterstand: is er een betalingsachterstand van uw huurder of meent de verhuurder dat u onterecht een huurachterstand heeft? Dan kunnen wij u snel het nodige advies geven.
 • Herstellingen: bepaalde herstellingen in het pand zijn voor de huurder, andere voor de verhuurder. Een geschil rond een herstelling kan leiden tot een verzuurde relatie. Snel duidelijkheid laten scheppen, is daarom sterk aan te raden.
 • Huurhernieuwing: wilt u de huurhernieuwing weigeren of wilt u een weigering aanvechten. Dan is het advies en de expertise cruciaal. De belangen en de gevolgen zijn namelijk immens. 
 • Huurcontract opzeggen door verhuurder: wilt u als verhuurder de huur opzeggen? Dan zijn er enkele belangrijke voorwaarden waaraan u moet voldoen. Als u een huurder bent en de verhuurder zegt onterecht op, dan kunt u een significante schadevergoeding tegemoet zien.
 • Huurcontract opzeggen door huurder: heeft uw huurder de huur niet correct opgezegd of wilt u als huurder geen risico’s lopen? Dan kunnen wij u professioneel door dit proces begeleiden. 
 • Huurwaarborg: een vaak voorkomend twistpunt is de huurwaarborg. Meent u dat deze onterecht (deels) wordt ingehouden of wilt u sterk in uw schoenen staan wanneer u deze aanspreekt? Dan kunt u vertrouwen op Advocatenkantoor Peeters & Hermans. 

 

Uiteraard kunnen wij u ook met raad en daad bijstaan als u een ander geschil heeft dan deze hiervoor genoemd. 

Waarom u het beste een gespecialiseerde advocaat handelshuur inschakelt

 

De handelshuur is onderworpen aan verschillende strikte regels. Zo moet u als verhuurder de mogelijkheid tot opzeggen contractueel voorzien. Doet u dit niet, dan zult u in principe 9 jaar lang uw pand aan de verhuurder moeten verhuren. 

 

Het vroegtijdig of verkeerd opzeggen van de handelshuur kan u duur komen te staan. Zo kunt u de huurder een schadevergoeding van maar liefst 36 maanden huur verschuldigd zijn. 

 

Ook als huurder is het belangrijk om waakzaam te zijn. Zo kan een onjuist aangevraagde huurhernieuwing leiden tot een weigering van de verlenging van het huurcontract. 

 

Een gespecialiseerde advocaat kan u met elk aspect van de handelshuur helpen. Van het opstellen en het nalezen van het contract tot het juridisch afdwingen van de verlenging en het opzeggen ervan, onze advocaten staan voor u klaar. 

 

Heeft u een advocaat in Antwerpen nodig of een advocaat in Lier om u bij te staan bij een zaak over handelshuur? Onze gespecialiseerde advocaten handelshuur helpen u graag verder bij elk aspect van het contract- en vastgoedrecht. Neem vrijblijvend contact met ons op via de contactpagina en wij helpen u dan graag zo snel mogelijk verder.

 

Bouwgeschil advocaat wat doen

Wanneer schakel je een advocaat bouwgeschillen in?

Zowel bouwheren als aannemers komen er vaak mee in aanraking: bouwgeschillen. Dit hoeft niet alleen te gaan over een kleine onenigheid over details, maar kan ook over de fundamentele elementen van de constructie gaan. De vraag die direct bij veel mensen opkomt is: wanneer schakel je een advocaat bouwgeschillen in en welke acties kun je eerst zelf ondernemen?

Wat kun je zelf doen wanneer je een bouwgeschil hebt?

Een bouwgeschil begint meestal wanneer de bouwheer aan de aannemer laat weten dat hij/zij de oplevering van de werken weigert of dat de kwaliteit van de huidige werken niet voldoet. Ook een (significante) vertraging, een offerteprijs die niet overeenstemt met de aangerekende prijs of een onduidelijke overeenkomst kunnen aanleiding tot geschillen geven. 

De eerste stap die je het beste zet, is een derde (onafhankelijke) partij inschakelen om een objectieve analyse van het geschil te maken. Is er een probleem met de gebruikte materialen, dan kun je een andere bouwfirma of een expert vragen om een expertenverslag hierover te maken. Is er een probleem met de contracten, dan kun je deze op wettelijkheid laten toetsen door een advocaat bouwgeschillen. Deze eerste stap is echter niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat je sterker in je schoenen staat. 

De tweede stap, wanneer er geen antwoord op je grieven komt of als je niet tevreden met het antwoord bent, is het sturen van een aangetekende brief. In deze aangetekende brief wijs je de tegenpartij duidelijk op de tekortkomingen en geef je een realistische deadline waarbinnen je deze problemen opgelost wilt zien.

Wordt er niet (adequaat) gereageerd op je aangetekende brief? Dan kun je het beste een advocaat bouwgeschillen inschakelen. 

Wat kan een advocaat bouwgeschillen voor je doen?

Wanneer je voor je bouwgeschil een advocatenkantoor inschakelt, gaat alles meestal een stuk vlotter. Veel bouwheren en aannemers reageren pas wanneer het duidelijk is dat je het bouwgeschil serieus neemt. De ondersteuning van een advocaat is meestal een teken dat ze dit geschil snel willen oplossen.

Het eerste wat een advocaat bouwgeschillen in veel gevallen doet, is het aanschrijven van de andere partij. Hierin wordt aangegeven dat dit een laatste kans is om dit spontaan binnen een redelijke termijn op te lossen. 

Heeft de partij hier oren naar, maar zelf nog opmerkingen? Dan is bemiddeling mogelijk en kun je waarschijnlijk samen met de andere partij en de advocaten en/of bemiddelaars onderling dit geschil oplossen. Dit is een goedkope en vlotte oplossing, die bindende gevolgen heeft voor de partijen, die tot overeenkomst komen.

Wil de andere partij niet meewerken aan het oplossen van het bouwgeschil? Dan is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank de enige oplossing. Hoewel dit duurder is dan bemiddeling, bestaat er wel een mogelijkheid om je kosten (integraal) op de verliezende partij of op je rechtsbijstandverzekering te verhalen. Hoewel een rechterlijke uitspraak krijgen langer duurt, heeft deze uitspraak wel de meeste draagkracht. 

Advocaat bouwgeschillen regio Gent – Lier

 

Het in de arm nemen van een advocaat voor je bouwgeschil kan een grote stap zijn. Peeters & Hermans maakt dit echter zo eenvoudig mogelijk door altijd transparant te communiceren en elke zaak op mensenmaat te behandelen. 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans heeft in de regio Lier en daarbuiten een extensieve ervaring met het verdedigen van de rechten van bouwheren en aannemers. Wij proberen altijd een optimale oplossing voor je zaak te vinden en het geschil zo snel mogelijk op te lossen. 

Heb je in Oost-Vlaanderen een advocaat bouwgeschillen nodig? Dan is Peeters & Hermans het advocatenkantoor bij uitstek om je bij al je bouwgeschillen in de regio Gent – Lier bij te staan. 

Heb je een juridische vraag of weet je niet of je geschil een bouwgeschil is? Neem dan gerust contact met ons op via info@peetersenhermans.be of via onze contactpagina. 

Te restrictieve aansprakelijkheidsbeperkingen in een aannemingsovereenkomst ook t.a.v. Vereniging van mede-eigenaars (VME) nietig

Te restrictieve aansprakelijkheidsbeperkingen in een aannemingsovereenkomst ook t.a.v. Vereniging van mede-eigenaars (VME) nietig

Te restrictieve aansprakelijkheidsbeperkingen in een aannemingsovereenkomst ook ten aanzien van een Vereniging van mede-eigenaars (VME) nietig

Inhoudstafel

Staan er aansprakelijkheidsbeperkingen in uw aannemingsovereenkomst(en)? Een slecht opgestelde aansprakelijkheidsbeperking kan vergaande gevolgen hebben wanneer er iets misgaat met de aanneming. Laat u daarom bijstaan door een expert zodat u zonder zorgen kunt ondernemen en bouwprojecten kunt uitvoeren. 

Wat u moet weten over aansprakelijkheidsbeperkingen ten aanzien van een Vereniging van mede-eigenaars

Er verschijnt steeds vaker rechtspraak die clausules uit aannemingscontracten onder de loepe nemen die de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken (erg strikt) beperken in de tijd. Voormelde rechtspraak bestempelt zulke clausules steeds vaker als “onrechtmatig” en dus nietig.

De wettelijke basis

Doorgaans handelt deze rechtspraak over de (aannemings)contracten die aannemers, architecten, bouwpromotoren sluiten met “consumenten” en wordt verwezen naar het Wetboek Economisch Recht, meer bepaald het hoofdstuk omtrent de Onrechtmatige Bedingen ten opzichte van consumenten (art. VI.82 tot VI.87 WER).

Wat de rechtbank zegt over te restrictieve aansprakelijkheidsbeperkingen

Maar ook een aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van een Vereniging van mede-eigenaars (VME), werd onlangs als “nietig” beschouwd. Zo oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Antwerpen in haar vonnis van 16 april 2021 dat het loutere gegeven dat de VME ‘rechtspersoonlijkheid’ bezit en daardoor niet als ‘consument’ kan worden aanzien (in de zin van artikel I.1, 2° WER), leidt er niet toe dat de betreffende aansprakelijkheidsbeperkingen haar zouden kunnen worden tegengeworpen. 

Immers, zo oordeelde de Rechtbank, behoort deze verbintenis tot de essentie zelf van de overeenkomst, waardoor de bouwpromotor zich hiervan niet rechtsgeldig kan bevrijden. Anders oordelend, zo stelt de Rechtbank, zou een dergelijke exoneratieclausule elke zin en betekenis aan de overeenkomst ontnemen. 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans: expert in aannemingsovereenkomsten te Lier

Heeft u een passend advies op maat nodig of wilt u dat een expert uw aannemingsovereenkomsten opstelt? Advocatenkantoor Peeters & Hermans  is de specialist in Bouwrecht. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder om uw contracten te optimaliseren. 

Wanneer is de contractuele beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer onrechtmatig

Wanneer is de contractuele beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer onrechtmatig

Wanneer is de contractuele beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer onrechtmatig

Inhoudstafel

Een contractuele bepaling die de aansprakelijkheid van een aannemer voor verborgen gebreken ten aanzien van een consument beperkt, is onrechtmatig.  

 

Er verschijnt steeds vaker rechtspraak die clausules uit aannemingscontracten onder de loepe nemen die aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken (erg strikt) beperken in de tijd. Voormelde rechtspraak bestempelt zulke clausules steeds vaker als “onrechtmatig” en dus nietig.

Hieruit volgt dat een aannemer (als ondernemer) steeds meer rekening zal moeten houden met de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht, meer bepaald het hoofdstuk omtrent de Onrechtmatige Bedingen ten opzichte van consumenten (art. VI.82 tot VI.87 WER).

Voor wie geldt deze onrechtmatigheid van de aansprakelijkheidsbeperking voor verborgen gebreken

Aannemers, maar ook architecten, die contracteren met consumenten moeten zich ervan bewust zijn dat een beperking van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken – ondanks expliciete contractuele bepalingen hieromtrent –mogelijks niet zal overeind blijven in een gerechtelijke procedure.

Oordeel rechtbank omtrent de gevolgen van deze beperking van aansprakelijkheid

Zo oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Antwerpen op 16 april 2021 dat zulke exoneratiebedingen tot gevolg zouden hebben dat:  de wettelijke waarborgen voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 t.e.m. 1649 oud BW worden beperkt (strijdig met art. VI.83, 14° WER); en dat de wettelijke rechten van de consumenten ten aanzien van de onderneming worden beperkt of uitgesloten in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de onderneming van haar contractuele verplichtingen (strijdig met art. VI.83, 30° WER).

 

Hetzelfde geluid is te horen in het vonnis van 25 mei 2020 van diezelfde Rechtbank, dat oordeelde dat een contractueel beding waarin de termijn om de aannemer aan te spreken voor lichte, verborgen gebreken beperkt wordt tot één jaar na de voorlopige oplevering, ongeoorloofd is wegens strijdig met het consumentenrecht (art. VI.83, 30° WER juncto art. VI.84, § 1 WER).

Laat uw contractuele bepalingen nakijken door een bouwrechtexpert 

 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans staat bouwheren/-vrouwen bij in discussies met hun aannemer in geval van verborgen gebreken.

Advocatenkantoor Peeters & Hermans staat bouwactoren (aannemers, architecten, bouwpromotoren) bij ter nazicht van hun (verouderde) aannemingsovereenkomst en in discussies met bouwheren/-vrouwen omtrent verborgen gebreken. Contacteer ons advocatenkantoor te Lier om vrijblijvend uw vraag of probleem aan ons voor te leggen.

De aansprakelijkheid van de aannemer

De aansprakelijkheid van de aannemer

De aansprakelijkheid van de aannemer

Inhoudstafel

Je aannemer is klaar met het bouwproject, maar je bent niet helemaal tevreden of er doen zich na een tijd enkele (significante) problemen voor omtrent de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden. 

In dit artikel bespreken we drie scenario’s, die mogelijk kunnen worden voorkomen bij de oplevering van de werkzaamheden. 

 • De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor gebreken, die de stevigheid van een bouwwerk in gevaar kunnen brengen.

De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare gebreken

Het komt vaak voor dat de aannemer zegt dat de werkzaamheden voltooid zijn, maar dat je toch enkele zaken ziet die je niet bevallen. Zo kan het zijn dat een muur niet goed is geschilderd of dat er tegels zijn, die niet correct zijn geplaatst. 

Is dat het geval? Dan is het niet verstandig om de opdracht te aanvaarden en vraag je het liefst schriftelijk en zo snel mogelijk om de opdracht alsnog correct uit te voeren alvorens je deze kunt aanvaarden. 

Weigert de aannemer dit te doen? Dan kun je je laten bijstaan door een advocaat om de aannemer aan te sporen om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken

Het is echter een ander verhaal als je niet onmiddellijk kunt zien of er fouten in het bouwproject zijn geslopen. Een voorbeeld hiervan is een slecht aangebrachte isolatie tussen twee muren in. Het gebrek moet zo ernstig zijn, dat mocht je dit gebrek bij de oplevering hebben gezien dat je niet met de oplevering akkoord zou zijn gegaan. 

Wanneer je de opdracht van de aannemer aanvaardt, terwijl je niet op de hoogte was van dit licht verborgen gebrek, dan is de aannemer nog steeds aansprakelijk. Je kunt de aannemer na het vaststellen van dit verborgen gebrek aansporen om dit toch nog recht te zetten. 

Wil de aannemer hier geen gehoor aan geven? Dan is het noodzakelijk om binnen een redelijke termijn – lopende vanaf de ontdekking van het gebrek – een vordering instellen bij de rechter. De rechter kan dan de aannemer dan opleggen om dit alsnog recht te zetten. Hoe lang een “redelijke termijn” is, is niet in de wet bepaald en wordt door de rechter per zaak bekeken. 

Ook kunnen de contractuele bepalingen van een eventueel aannemingscontract de termijn waarbinnen je als bouwheer moet reageren beperken.

De hulp van een rechter inroepen klinkt als een grote stap maar dankzij de persoonlijke benadering en de expertise ter zake van Advocatenkantoor Peeters en Hermans kan dit snel en eenvoudig. Wij beschikken over de kennis om dit proces van begin tot eind af te handelen zonder dat je je hierover zorgen hoeft te maken. 

De aansprakelijkheid voor gebreken die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengen

Een speciale aansprakelijkheid voor de aannemer (en de architect) is opgenomen in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen bepalen dat de aannemer en de architect gedurende 10 jaar aansprakelijk zijn voor ernstige gebreken, die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengen. 

 • art. 1792 BW: “Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn architect en aannemer daarvoor gedurende 10 jaar aansprakelijk.”
 • art. 2270 BW: “Na verloop van 10 jaar zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid m.b.t. grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.”

Wat er ook in het contract staat, de aannemer en de architect kunnen zich hieraan niet onttrekken. 

Deze tienjarige aansprakelijkheid vervalt ook echt na 10 jaar. Hierna zijn de aannemer en de architect niet meer aansprakelijk voor een ernstig gebrek aan een bouwwerk of de grond waarop het gebouwd is. 

Om een fout te kunnen bewijzen, moet meestal een expert in de arm genomen worden die een expertiseonderzoek uitvoert. Wordt de fout vastgesteld en wil de aannemer deze fout niet rechtzetten, dan moet deze aansprakelijk worden gesteld. 

Een vordering voor het herstellen van een ernstig verborgen gebrek, dat de stevigheid van een bouwwerk aantast, loopt al snel op tot enkele (tien)duizenden euro’s. Uit financieel oogpunt en de ernst van de zaak, is het dus zeker aan te raden om een advocaat met een bewezen expertise in het bouwrecht in de arm te nemen.

Advocatenkantoor Peeters en Hermans kan je bij elke vordering tegen een aannemer, die je wil instellen, bijstaan. Dankzij onze persoonlijke aanpak en jarenlange expertise in zaken omtrent het bouwrecht kunnen wij ervoor zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Je kunt ons via de contactpagina of via info@peetersenhermans.be vrijblijvend contacteren. Het is ook mogelijk om na het maken van een afspraak op ons advocatenkantoor in aan de Vismarkt 37 te Lier langs te komen. 

Je aannemer is klaar met het bouwproject, maar je bent niet helemaal tevreden of er doen zich na een tijd enkele (significante) problemen voor omtrent de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden. 

In dit artikel bespreken we drie scenario’s, die mogelijk kunnen worden voorkomen bij de oplevering van de werkzaamheden. 

 • De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor gebreken, die de stevigheid van een bouwwerk in gevaar kunnen brengen.

De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare gebreken

Het komt vaak voor dat de aannemer zegt dat de werkzaamheden voltooid zijn, maar dat je toch enkele zaken ziet die je niet bevallen. Zo kan het zijn dat een muur niet goed is geschilderd of dat er tegels zijn, die niet correct zijn geplaatst. 

Is dat het geval? Dan is het niet verstandig om de opdracht te aanvaarden en vraag je het liefst schriftelijk en zo snel mogelijk om de opdracht alsnog correct uit te voeren alvorens je deze kunt aanvaarden. 

Weigert de aannemer dit te doen? Dan kun je je laten bijstaan door een advocaat om de aannemer aan te sporen om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken

Het is echter een ander verhaal als je niet onmiddellijk kunt zien of er fouten in het bouwproject zijn geslopen. Een voorbeeld hiervan is een slecht aangebrachte isolatie tussen twee muren in. Het gebrek moet zo ernstig zijn, dat mocht je dit gebrek bij de oplevering hebben gezien dat je niet met de oplevering akkoord zou zijn gegaan. 

Wanneer je de opdracht van de aannemer aanvaardt, terwijl je niet op de hoogte was van dit licht verborgen gebrek, dan is de aannemer nog steeds aansprakelijk. Je kunt de aannemer na het vaststellen van dit verborgen gebrek aansporen om dit toch nog recht te zetten. 

Wil de aannemer hier geen gehoor aan geven? Dan is het noodzakelijk om binnen een redelijke termijn – lopende vanaf de ontdekking van het gebrek – een vordering instellen bij de rechter. De rechter kan dan de aannemer dan opleggen om dit alsnog recht te zetten. Hoe lang een “redelijke termijn” is, is niet in de wet bepaald en wordt door de rechter per zaak bekeken. 

Ook kunnen de contractuele bepalingen van een eventueel aannemingscontract de termijn waarbinnen je als bouwheer moet reageren beperken.

De hulp van een rechter inroepen klinkt als een grote stap maar dankzij de persoonlijke benadering en de expertise ter zake van Advocatenkantoor Peeters en Hermans kan dit snel en eenvoudig. Wij beschikken over de kennis om dit proces van begin tot eind af te handelen zonder dat je je hierover zorgen hoeft te maken. 

De aansprakelijkheid voor gebreken die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengen

Een speciale aansprakelijkheid voor de aannemer (en de architect) is opgenomen in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen bepalen dat de aannemer en de architect gedurende 10 jaar aansprakelijk zijn voor ernstige gebreken, die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengen. 

 • art. 1792 BW: “Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn architect en aannemer daarvoor gedurende 10 jaar aansprakelijk.”
 • art. 2270 BW: “Na verloop van 10 jaar zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid m.b.t. grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.”

Wat er ook in het contract staat, de aannemer en de architect kunnen zich hieraan niet onttrekken. 

Deze tienjarige aansprakelijkheid vervalt ook echt na 10 jaar. Hierna zijn de aannemer en de architect niet meer aansprakelijk voor een ernstig gebrek aan een bouwwerk of de grond waarop het gebouwd is. 

Om een fout te kunnen bewijzen, moet meestal een expert in de arm genomen worden die een expertiseonderzoek uitvoert. Wordt de fout vastgesteld en wil de aannemer deze fout niet rechtzetten, dan moet deze aansprakelijk worden gesteld. 

Een vordering voor het herstellen van een ernstig verborgen gebrek, dat de stevigheid van een bouwwerk aantast, loopt al snel op tot enkele (tien)duizenden euro’s. Uit financieel oogpunt en de ernst van de zaak, is het dus zeker aan te raden om een advocaat met een bewezen expertise in het bouwrecht in de arm te nemen.

Advocatenkantoor Peeters en Hermans kan je bij elke vordering tegen een aannemer, die je wil instellen, bijstaan. Dankzij onze persoonlijke aanpak en jarenlange expertise in zaken omtrent het bouwrecht kunnen wij ervoor zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Je kunt ons via de contactpagina of via info@peetersenhermans.be vrijblijvend contacteren. Het is ook mogelijk om na het maken van een afspraak op ons advocatenkantoor in aan de Vismarkt 37 te Lier langs te komen. 

Wat te doen bij het faillissement van de aannemer?

Wat te doen bij het faillissement van de aannemer?

Wat te doen bij het faillissement van de aannemer?

Een risico waar veel bouwheren niet bij stilstaan wanneer ze aan een bouwproject beginnen, is dat de aannemer mogelijk failliet kan gaan. Zeker in tijden van stijgende bouwprijzen en hoge loonkosten is het nuttig om te weten wat je moet doen – en wat je beter niet kunt doen – als je aannemer failliet gaat. 

Er zijn drie verschillende scenario’s, die we in deze blogpost zullen bespreken:

 • De aannemer gaat failliet voordat hij aan de werkzaamheden heeft kunnen beginnen.
 • De aannemer gaat failliet tijdens de werkzaamheden.
 • De aannemer gaat failliet kort nadat de werkzaamheden zijn voltooid. 

De aannemer gaat failliet voordat hij aan de werkzaamheden heeft kunnen beginnen 

De aannemer en jij hebben een contract getekend en de werkzaamheden voor je bouwproject zullen snel van start gaan. Echter nog voordat de eerste baksteen is gelegd, is de aannemer failliet. 

In dat geval is het het beste om zo snel mogelijk contact op te nemen met de curator die het faillissement leidt. Aan de curator vraag je dan of je het contract kunt ontbinden wegens het failliet gaan van de aannemer. In sommige contracten kan er mogelijk een clausule zijn opgenomen, die dit toelaat. Staat een dergelijke clausule er niet in, dan kun je eisen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Wat je zeker niet mag doen, is zonder verder bericht een andere aannemer aannemen om met de werkzaamheden te beginnen. Hoewel de aannemer, waarmee je in eerste instantie het contract bent aangegaan, failliet is, bestaat het contract tussen jou en deze aannemer nog wel degelijk. In de meeste bouwcontracten is er namelijk een clausule opgenomen dat je dit contract niet zomaar kunt verbreken zonder een schadevergoeding te betalen. 

Wat gebeurt er met het betaalde voorschot?

Heb je aan de aannemer al een voorschot betaald? Dan zul je een aangifte van schuldvordering moeten indienen in het faillissement. Dit is geen garantie dat je het (volledige) voorschot terugbetaald zult krijgen, want er kunnen ook nog andere schuldeisers zijn die voorrang krijgen op jouw vordering. 

Is je aannemer failliet gegaan voor de aanvang van de werkzaamheden? Dan kun je je ook professioneel laten bijstaan door advocatenkantoor Peeters & Hermans in Lier. 

De aannemer gaat failliet tijdens de werkzaamheden

Het is ook mogelijk dat je aannemer tijdens je bouwproject failliet gaat. Wanneer dit het geval is, dan moet je het probleem anders aanpakken. De vertraging van je bouwproject en het niet uitvoeren van het contract brengt heel wat kosten met zich mee. Deze kosten kun je het beste zo snel mogelijk in kaart brengen met behulp van een expert en/of de architect en de curator. Ook is het belangrijk om het contract te ontbinden zodra dit kan. Neem hiervoor eveneens contact op met de curator. 

Het is goed mogelijk dat de aannemer reeds bepaalde werken heeft uitgevoerd, die wel nog betaald moeten worden. Soms neemt de onderaannemer contact met je op om te vragen of je rechtstreeks aan hen kunt betalen, aangezien zij de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Het is echter verstandig om alleen de curator te betalen en niet aan de (onder)aannemer(s). 

Ook in dit geval is het verstandig om je te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die optimaal je rechten kan verdedigen. Je kunt via info@peetersenhermans.be eenvoudig met ons advocatenkantoor contact opnemen.

De aannemer gaat failliet kort nadat de werkzaamheden zijn voltooid

Het kan ook gebeuren dat de aannemer failliet gaat nadat de werkzaamheden zijn voltooid. Ook hier is de situatie weer anders. De aannemer heeft aan zijn contractverplichtingen voldaan en heeft de werkzaamheden afgerond. 

Is alles goed uitgevoerd en zijn de rekeningen allemaal al betaald? Dan hoef je onder normale omstandigheden niets te ondernemen. Moet je nog (een deel) betalen, dan moet dit aan de curator worden betaald. Zijn de werken niet naar wens of komen er gebreken aan het licht? Dan kun je het beste contact opnemen met een gespecialiseerd advocatenkantoor om je te laten adviseren hoe je de aannemer, de architect of de fabrikant van de materialen aansprakelijk kunt stellen. 

Nog vragen over dit artikel of heb je een expert in het bouwrecht nodig? Je kunt ons advocatenkantoor via info@peetersenhermans.be bereiken of ons kantoor bezoeken aan de Vismarkt 37 te Lier, nadat je een afspraak hebt gemaakt. 

Ontevreden over de werken van de aannemer? Dit kun je doen

Ontevreden over de werken van de aannemer? Dit kun je doen!

Ontevreden over de werken van de aannemer? Dit kun je doen

De werken van de aannemer zijn af, maar je bent niet tevreden. Dat kan meerdere redenen hebben. Er zijn bouwfouten vastgesteld, de materialen zijn onjuist of het werk is ondermaats. In veel gevallen is er ook reeds een significant voorschot aan de aannemer betaald.

Vraag snel om de situatie recht te zetten

Stel je tekortkomingen vast? Dan kan je best de aannemer de kans geven om dit recht te zetten. Som deze tekortkomingen schriftelijk op en verstuur deze via een e-mail of brief met een ontvangstbevestiging. Zo heb je ook een schriftelijk bewijs dat je je grieven aan de aannemer kenbaar hebt gemaakt.

De factuur, die de aannemer stuurt, protesteer je het beste ook zo snel mogelijk. Op die manier is er geen discussie dat je deze niet hebt aanvaard. 

Stuur een (aangetekende) ingebrekestelling

Reageert de aannemer niet of weigert hij de scheve situatie recht te zetten? Dan kan je best een aangetekende brief sturen waarin je volgende zaken zet:

 • De reden waarom je niet (geheel) tevreden bent.
 • De betwisting van (een deel van) de factuur.
 • Eventueel een verslag van een onafhankelijke aannemer.
 • Foto’s van de uitgevoerde (gebrekkige) werken.
 • Een termijn waarin de aannemer deze fouten alsnog kan rechtzetten. 

In deze brief kun je ook vermelden dat wanneer hier geen gehoor aan wordt geven, je een bouwrecht advocaat onder de arm zult nemen. 

Het is ook mogelijk om de aangetekende ingebrekestelling door een advocaat te laten opstellen. Zo weet je meteen dat dit goed wordt uitgevoerd en toon je aan de aannemer dat je de zaak serieus neemt.

Schakel een bouwrecht advocaat in

Heeft dit allemaal geen effect? Dan schakel je best een gespecialiseerde advocaat in het bouwrecht in om de verbintenis via een gerechtelijke procedure te laten beëindigen. Zo hoef je de te hoge factuur van de aannemer niet meer te betalen en kun je het voorschot terugvorderen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat je recht hebt op een schadevergoeding, die je op de aannemer kunt verhalen. 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans is de specialist ter zake, die je kan bijstaan met al je juridische problemen omtrent het bouwrecht. Wij werken op maat en hebben een laagdrempelige aanpak. Je kunt via de contactpagina of info@peetersenhermans.be contact met ons opnemen.

Wat moet je doen met verborgen gebreken?

Soms zie je pas later dat er iets mis is met de uitgevoerde werken. Tegen zulk een “ verborgen gebrek “ kun je ook actie ondernemen. 

Indien het een licht gebrek betreft, die geen invloed heeft op de stevigheid van het gebouw, dan moet dit gebrek van die aard zijn dat mocht je er kennis van hebben gehad bij aflevering van de werken, je de werken niet zou hebben aanvaard.

In principe kun je tot tien jaar na de aanvaarding van de werken de aannemer hier nog op aanspreken, voor zo ver je de gerechtelijke procedure opstart binnen een “ redelijke “ termijn na vaststelling van het betreffende gebrek.

Let wel, in een contract kan deze termijn echter door middel van een clausule ingekort zijn.  

Bij een verborgen gebrek, die de stevigheid van het gebouw wel aantast, zit het wat anders. Ook hier geldt het principe van de 10-jarige aansprakelijkheid, maar daar kan de aannemer (en de architect) niet aan ontsnappen en kun je gedurende die periode de schade op hen verhalen. Daarenboven kunnen noch aannemer, noch architect deze aansprakelijkheid verkorten of uitsluiten in een contractuele bepaling.

Wanneer je niet zeker weet met welk type gebrek je te maken hebt of welke juridische stappen je moet ondernemen, is het belangrijk dat je informatie bij een advocatenkantoor met een specialisatie in het bouwrecht inwint. Zo weet je meteen wat de juridische mogelijkheden zijn om dit gebrek te verhelpen en een eventuele schadevergoeding te vorderen. 

Ben je ontevreden over de werken van de aannemer en wil je weten wat de juridische mogelijkheden zijn? Advocatenkantoor Peeters en Hermans te Lier heeft een bijzondere expertise in deze materie en helpt je graag met een passend advies op maat. Contacteer ons kantoor vrijblijvend via info@peetersenhermans.be