Artikelen door

Wanneer schakel je een advocaat bouwgeschillen in?

Zowel bouwheren als aannemers komen er vaak mee in aanraking: bouwgeschillen. Dit hoeft niet alleen te gaan over een kleine onenigheid over details, maar kan ook over de fundamentele elementen van de constructie gaan. De vraag die direct bij veel mensen opkomt is: wanneer schakel je een advocaat bouwgeschillen in en welke acties kun je eerst zelf ondernemen?

Wat kun je zelf doen wanneer je een bouwgeschil hebt?

Een bouwgeschil begint meestal wanneer de bouwheer aan de aannemer laat weten dat hij/zij de oplevering van de werken weigert of dat de kwaliteit van de huidige werken niet voldoet. Ook een (significante) vertraging, een offerteprijs die niet overeenstemt met de aangerekende prijs of een onduidelijke overeenkomst kunnen aanleiding tot geschillen geven. 

De eerste stap die je het beste zet, is een derde (onafhankelijke) partij inschakelen om een objectieve analyse van het geschil te maken. Is er een probleem met de gebruikte materialen, dan kun je een andere bouwfirma of een expert vragen om een expertenverslag hierover te maken. Is er een probleem met de contracten, dan kun je deze op wettelijkheid laten toetsen door een advocaat bouwgeschillen. Deze eerste stap is echter niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat je sterker in je schoenen staat. 

De tweede stap, wanneer er geen antwoord op je grieven komt of als je niet tevreden met het antwoord bent, is het sturen van een aangetekende brief. In deze aangetekende brief wijs je de tegenpartij duidelijk op de tekortkomingen en geef je een realistische deadline waarbinnen je deze problemen opgelost wilt zien.

Wordt er niet (adequaat) gereageerd op je aangetekende brief? Dan kun je het beste een advocaat bouwgeschillen inschakelen. 

Wat kan een advocaat bouwgeschillen voor je doen?

Wanneer je voor je bouwgeschil een advocatenkantoor inschakelt, gaat alles meestal een stuk vlotter. Veel bouwheren en aannemers reageren pas wanneer het duidelijk is dat je het bouwgeschil serieus neemt. De ondersteuning van een advocaat is meestal een teken dat ze dit geschil snel willen oplossen.

Het eerste wat een advocaat bouwgeschillen in veel gevallen doet, is het aanschrijven van de andere partij. Hierin wordt aangegeven dat dit een laatste kans is om dit spontaan binnen een redelijke termijn op te lossen. 

Heeft de partij hier oren naar, maar zelf nog opmerkingen? Dan is bemiddeling mogelijk en kun je waarschijnlijk samen met de andere partij en de advocaten en/of bemiddelaars onderling dit geschil oplossen. Dit is een goedkope en vlotte oplossing, die bindende gevolgen heeft voor de partijen, die tot overeenkomst komen.

Wil de andere partij niet meewerken aan het oplossen van het bouwgeschil? Dan is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank de enige oplossing. Hoewel dit duurder is dan bemiddeling, bestaat er wel een mogelijkheid om je kosten (integraal) op de verliezende partij of op je rechtsbijstandverzekering te verhalen. Hoewel een rechterlijke uitspraak krijgen langer duurt, heeft deze uitspraak wel de meeste draagkracht. 

Advocaat bouwgeschillen regio Gent – Lier

 

Het in de arm nemen van een advocaat voor je bouwgeschil kan een grote stap zijn. Peeters & Hermans maakt dit echter zo eenvoudig mogelijk door altijd transparant te communiceren en elke zaak op mensenmaat te behandelen. 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans heeft in de regio Lier en daarbuiten een extensieve ervaring met het verdedigen van de rechten van bouwheren en aannemers. Wij proberen altijd een optimale oplossing voor je zaak te vinden en het geschil zo snel mogelijk op te lossen. 

Heb je in Oost-Vlaanderen een advocaat bouwgeschillen nodig? Dan is Peeters & Hermans het advocatenkantoor bij uitstek om je bij al je bouwgeschillen in de regio Gent – Lier bij te staan. 

Heb je een juridische vraag of weet je niet of je geschil een bouwgeschil is? Neem dan gerust contact met ons op via info@peetersenhermans.be of via onze contactpagina. 

Te restrictieve aansprakelijkheidsbeperkingen in een aannemingsovereenkomst ook t.a.v. Vereniging van mede-eigenaars (VME) nietig

Te restrictieve aansprakelijkheidsbeperkingen in een aannemingsovereenkomst ook ten aanzien van een Vereniging van mede-eigenaars (VME) nietig

Inhoudstafel

Staan er aansprakelijkheidsbeperkingen in uw aannemingsovereenkomst(en)? Een slecht opgestelde aansprakelijkheidsbeperking kan vergaande gevolgen hebben wanneer er iets misgaat met de aanneming. Laat u daarom bijstaan door een expert zodat u zonder zorgen kunt ondernemen en bouwprojecten kunt uitvoeren. 

Wat u moet weten over aansprakelijkheidsbeperkingen ten aanzien van een Vereniging van mede-eigenaars

Er verschijnt steeds vaker rechtspraak die clausules uit aannemingscontracten onder de loepe nemen die de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken (erg strikt) beperken in de tijd. Voormelde rechtspraak bestempelt zulke clausules steeds vaker als “onrechtmatig” en dus nietig.

De wettelijke basis

Doorgaans handelt deze rechtspraak over de (aannemings)contracten die aannemers, architecten, bouwpromotoren sluiten met “consumenten” en wordt verwezen naar het Wetboek Economisch Recht, meer bepaald het hoofdstuk omtrent de Onrechtmatige Bedingen ten opzichte van consumenten (art. VI.82 tot VI.87 WER).

Wat de rechtbank zegt over te restrictieve aansprakelijkheidsbeperkingen

Maar ook een aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van een Vereniging van mede-eigenaars (VME), werd onlangs als “nietig” beschouwd. Zo oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Antwerpen in haar vonnis van 16 april 2021 dat het loutere gegeven dat de VME ‘rechtspersoonlijkheid’ bezit en daardoor niet als ‘consument’ kan worden aanzien (in de zin van artikel I.1, 2° WER), leidt er niet toe dat de betreffende aansprakelijkheidsbeperkingen haar zouden kunnen worden tegengeworpen. 

Immers, zo oordeelde de Rechtbank, behoort deze verbintenis tot de essentie zelf van de overeenkomst, waardoor de bouwpromotor zich hiervan niet rechtsgeldig kan bevrijden. Anders oordelend, zo stelt de Rechtbank, zou een dergelijke exoneratieclausule elke zin en betekenis aan de overeenkomst ontnemen. 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans: expert in aannemingsovereenkomsten te Lier

Heeft u een passend advies op maat nodig of wilt u dat een expert uw aannemingsovereenkomsten opstelt? Advocatenkantoor Peeters & Hermans  is de specialist in Bouwrecht. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder om uw contracten te optimaliseren. 

Wanneer is de contractuele beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer onrechtmatig

Wanneer is de contractuele beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer onrechtmatig

Inhoudstafel

Een contractuele bepaling die de aansprakelijkheid van een aannemer voor verborgen gebreken ten aanzien van een consument beperkt, is onrechtmatig.  

 

Er verschijnt steeds vaker rechtspraak die clausules uit aannemingscontracten onder de loepe nemen die aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken (erg strikt) beperken in de tijd. Voormelde rechtspraak bestempelt zulke clausules steeds vaker als “onrechtmatig” en dus nietig.

Hieruit volgt dat een aannemer (als ondernemer) steeds meer rekening zal moeten houden met de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht, meer bepaald het hoofdstuk omtrent de Onrechtmatige Bedingen ten opzichte van consumenten (art. VI.82 tot VI.87 WER).

Voor wie geldt deze onrechtmatigheid van de aansprakelijkheidsbeperking voor verborgen gebreken

Aannemers, maar ook architecten, die contracteren met consumenten moeten zich ervan bewust zijn dat een beperking van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken – ondanks expliciete contractuele bepalingen hieromtrent –mogelijks niet zal overeind blijven in een gerechtelijke procedure.

Oordeel rechtbank omtrent de gevolgen van deze beperking van aansprakelijkheid

Zo oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Antwerpen op 16 april 2021 dat zulke exoneratiebedingen tot gevolg zouden hebben dat:  de wettelijke waarborgen voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 t.e.m. 1649 oud BW worden beperkt (strijdig met art. VI.83, 14° WER); en dat de wettelijke rechten van de consumenten ten aanzien van de onderneming worden beperkt of uitgesloten in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de onderneming van haar contractuele verplichtingen (strijdig met art. VI.83, 30° WER).

 

Hetzelfde geluid is te horen in het vonnis van 25 mei 2020 van diezelfde Rechtbank, dat oordeelde dat een contractueel beding waarin de termijn om de aannemer aan te spreken voor lichte, verborgen gebreken beperkt wordt tot één jaar na de voorlopige oplevering, ongeoorloofd is wegens strijdig met het consumentenrecht (art. VI.83, 30° WER juncto art. VI.84, § 1 WER).

Laat uw contractuele bepalingen nakijken door een bouwrechtexpert 

 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans staat bouwheren/-vrouwen bij in discussies met hun aannemer in geval van verborgen gebreken.

Advocatenkantoor Peeters & Hermans staat bouwactoren (aannemers, architecten, bouwpromotoren) bij ter nazicht van hun (verouderde) aannemingsovereenkomst en in discussies met bouwheren/-vrouwen omtrent verborgen gebreken. Contacteer ons advocatenkantoor te Lier om vrijblijvend uw vraag of probleem aan ons voor te leggen.

De aansprakelijkheid van de aannemer

De aansprakelijkheid van de aannemer

Inhoudstafel

Je aannemer is klaar met het bouwproject, maar je bent niet helemaal tevreden of er doen zich na een tijd enkele (significante) problemen voor omtrent de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden. 

In dit artikel bespreken we drie scenario’s, die mogelijk kunnen worden voorkomen bij de oplevering van de werkzaamheden. 

 • De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor gebreken, die de stevigheid van een bouwwerk in gevaar kunnen brengen.

De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare gebreken

Het komt vaak voor dat de aannemer zegt dat de werkzaamheden voltooid zijn, maar dat je toch enkele zaken ziet die je niet bevallen. Zo kan het zijn dat een muur niet goed is geschilderd of dat er tegels zijn, die niet correct zijn geplaatst. 

Is dat het geval? Dan is het niet verstandig om de opdracht te aanvaarden en vraag je het liefst schriftelijk en zo snel mogelijk om de opdracht alsnog correct uit te voeren alvorens je deze kunt aanvaarden. 

Weigert de aannemer dit te doen? Dan kun je je laten bijstaan door een advocaat om de aannemer aan te sporen om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken

Het is echter een ander verhaal als je niet onmiddellijk kunt zien of er fouten in het bouwproject zijn geslopen. Een voorbeeld hiervan is een slecht aangebrachte isolatie tussen twee muren in. Het gebrek moet zo ernstig zijn, dat mocht je dit gebrek bij de oplevering hebben gezien dat je niet met de oplevering akkoord zou zijn gegaan. 

Wanneer je de opdracht van de aannemer aanvaardt, terwijl je niet op de hoogte was van dit licht verborgen gebrek, dan is de aannemer nog steeds aansprakelijk. Je kunt de aannemer na het vaststellen van dit verborgen gebrek aansporen om dit toch nog recht te zetten. 

Wil de aannemer hier geen gehoor aan geven? Dan is het noodzakelijk om binnen een redelijke termijn – lopende vanaf de ontdekking van het gebrek – een vordering instellen bij de rechter. De rechter kan dan de aannemer dan opleggen om dit alsnog recht te zetten. Hoe lang een “redelijke termijn” is, is niet in de wet bepaald en wordt door de rechter per zaak bekeken. 

Ook kunnen de contractuele bepalingen van een eventueel aannemingscontract de termijn waarbinnen je als bouwheer moet reageren beperken.

De hulp van een rechter inroepen klinkt als een grote stap maar dankzij de persoonlijke benadering en de expertise ter zake van Advocatenkantoor Peeters en Hermans kan dit snel en eenvoudig. Wij beschikken over de kennis om dit proces van begin tot eind af te handelen zonder dat je je hierover zorgen hoeft te maken. 

De aansprakelijkheid voor gebreken die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengen

Een speciale aansprakelijkheid voor de aannemer (en de architect) is opgenomen in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen bepalen dat de aannemer en de architect gedurende 10 jaar aansprakelijk zijn voor ernstige gebreken, die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengen. 

 • art. 1792 BW: “Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn architect en aannemer daarvoor gedurende 10 jaar aansprakelijk.”
 • art. 2270 BW: “Na verloop van 10 jaar zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid m.b.t. grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.”

Wat er ook in het contract staat, de aannemer en de architect kunnen zich hieraan niet onttrekken. 

Deze tienjarige aansprakelijkheid vervalt ook echt na 10 jaar. Hierna zijn de aannemer en de architect niet meer aansprakelijk voor een ernstig gebrek aan een bouwwerk of de grond waarop het gebouwd is. 

Om een fout te kunnen bewijzen, moet meestal een expert in de arm genomen worden die een expertiseonderzoek uitvoert. Wordt de fout vastgesteld en wil de aannemer deze fout niet rechtzetten, dan moet deze aansprakelijk worden gesteld. 

Een vordering voor het herstellen van een ernstig verborgen gebrek, dat de stevigheid van een bouwwerk aantast, loopt al snel op tot enkele (tien)duizenden euro’s. Uit financieel oogpunt en de ernst van de zaak, is het dus zeker aan te raden om een advocaat met een bewezen expertise in het bouwrecht in de arm te nemen.

Advocatenkantoor Peeters en Hermans kan je bij elke vordering tegen een aannemer, die je wil instellen, bijstaan. Dankzij onze persoonlijke aanpak en jarenlange expertise in zaken omtrent het bouwrecht kunnen wij ervoor zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Je kunt ons via de contactpagina of via info@peetersenhermans.be vrijblijvend contacteren. Het is ook mogelijk om na het maken van een afspraak op ons advocatenkantoor in aan de Vismarkt 37 te Lier langs te komen. 

Je aannemer is klaar met het bouwproject, maar je bent niet helemaal tevreden of er doen zich na een tijd enkele (significante) problemen voor omtrent de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden. 

In dit artikel bespreken we drie scenario’s, die mogelijk kunnen worden voorkomen bij de oplevering van de werkzaamheden. 

 • De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor gebreken, die de stevigheid van een bouwwerk in gevaar kunnen brengen.

De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare gebreken

Het komt vaak voor dat de aannemer zegt dat de werkzaamheden voltooid zijn, maar dat je toch enkele zaken ziet die je niet bevallen. Zo kan het zijn dat een muur niet goed is geschilderd of dat er tegels zijn, die niet correct zijn geplaatst. 

Is dat het geval? Dan is het niet verstandig om de opdracht te aanvaarden en vraag je het liefst schriftelijk en zo snel mogelijk om de opdracht alsnog correct uit te voeren alvorens je deze kunt aanvaarden. 

Weigert de aannemer dit te doen? Dan kun je je laten bijstaan door een advocaat om de aannemer aan te sporen om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken

Het is echter een ander verhaal als je niet onmiddellijk kunt zien of er fouten in het bouwproject zijn geslopen. Een voorbeeld hiervan is een slecht aangebrachte isolatie tussen twee muren in. Het gebrek moet zo ernstig zijn, dat mocht je dit gebrek bij de oplevering hebben gezien dat je niet met de oplevering akkoord zou zijn gegaan. 

Wanneer je de opdracht van de aannemer aanvaardt, terwijl je niet op de hoogte was van dit licht verborgen gebrek, dan is de aannemer nog steeds aansprakelijk. Je kunt de aannemer na het vaststellen van dit verborgen gebrek aansporen om dit toch nog recht te zetten. 

Wil de aannemer hier geen gehoor aan geven? Dan is het noodzakelijk om binnen een redelijke termijn – lopende vanaf de ontdekking van het gebrek – een vordering instellen bij de rechter. De rechter kan dan de aannemer dan opleggen om dit alsnog recht te zetten. Hoe lang een “redelijke termijn” is, is niet in de wet bepaald en wordt door de rechter per zaak bekeken. 

Ook kunnen de contractuele bepalingen van een eventueel aannemingscontract de termijn waarbinnen je als bouwheer moet reageren beperken.

De hulp van een rechter inroepen klinkt als een grote stap maar dankzij de persoonlijke benadering en de expertise ter zake van Advocatenkantoor Peeters en Hermans kan dit snel en eenvoudig. Wij beschikken over de kennis om dit proces van begin tot eind af te handelen zonder dat je je hierover zorgen hoeft te maken. 

De aansprakelijkheid voor gebreken die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengen

Een speciale aansprakelijkheid voor de aannemer (en de architect) is opgenomen in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen bepalen dat de aannemer en de architect gedurende 10 jaar aansprakelijk zijn voor ernstige gebreken, die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar brengen. 

 • art. 1792 BW: “Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn architect en aannemer daarvoor gedurende 10 jaar aansprakelijk.”
 • art. 2270 BW: “Na verloop van 10 jaar zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid m.b.t. grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.”

Wat er ook in het contract staat, de aannemer en de architect kunnen zich hieraan niet onttrekken. 

Deze tienjarige aansprakelijkheid vervalt ook echt na 10 jaar. Hierna zijn de aannemer en de architect niet meer aansprakelijk voor een ernstig gebrek aan een bouwwerk of de grond waarop het gebouwd is. 

Om een fout te kunnen bewijzen, moet meestal een expert in de arm genomen worden die een expertiseonderzoek uitvoert. Wordt de fout vastgesteld en wil de aannemer deze fout niet rechtzetten, dan moet deze aansprakelijk worden gesteld. 

Een vordering voor het herstellen van een ernstig verborgen gebrek, dat de stevigheid van een bouwwerk aantast, loopt al snel op tot enkele (tien)duizenden euro’s. Uit financieel oogpunt en de ernst van de zaak, is het dus zeker aan te raden om een advocaat met een bewezen expertise in het bouwrecht in de arm te nemen.

Advocatenkantoor Peeters en Hermans kan je bij elke vordering tegen een aannemer, die je wil instellen, bijstaan. Dankzij onze persoonlijke aanpak en jarenlange expertise in zaken omtrent het bouwrecht kunnen wij ervoor zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Je kunt ons via de contactpagina of via info@peetersenhermans.be vrijblijvend contacteren. Het is ook mogelijk om na het maken van een afspraak op ons advocatenkantoor in aan de Vismarkt 37 te Lier langs te komen. 

Wat te doen bij het faillissement van de aannemer?

Wat te doen bij het faillissement van de aannemer?

Een risico waar veel bouwheren niet bij stilstaan wanneer ze aan een bouwproject beginnen, is dat de aannemer mogelijk failliet kan gaan. Zeker in tijden van stijgende bouwprijzen en hoge loonkosten is het nuttig om te weten wat je moet doen – en wat je beter niet kunt doen – als je aannemer failliet gaat. 

Er zijn drie verschillende scenario’s, die we in deze blogpost zullen bespreken:

 • De aannemer gaat failliet voordat hij aan de werkzaamheden heeft kunnen beginnen.
 • De aannemer gaat failliet tijdens de werkzaamheden.
 • De aannemer gaat failliet kort nadat de werkzaamheden zijn voltooid. 

De aannemer gaat failliet voordat hij aan de werkzaamheden heeft kunnen beginnen 

De aannemer en jij hebben een contract getekend en de werkzaamheden voor je bouwproject zullen snel van start gaan. Echter nog voordat de eerste baksteen is gelegd, is de aannemer failliet. 

In dat geval is het het beste om zo snel mogelijk contact op te nemen met de curator die het faillissement leidt. Aan de curator vraag je dan of je het contract kunt ontbinden wegens het failliet gaan van de aannemer. In sommige contracten kan er mogelijk een clausule zijn opgenomen, die dit toelaat. Staat een dergelijke clausule er niet in, dan kun je eisen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Wat je zeker niet mag doen, is zonder verder bericht een andere aannemer aannemen om met de werkzaamheden te beginnen. Hoewel de aannemer, waarmee je in eerste instantie het contract bent aangegaan, failliet is, bestaat het contract tussen jou en deze aannemer nog wel degelijk. In de meeste bouwcontracten is er namelijk een clausule opgenomen dat je dit contract niet zomaar kunt verbreken zonder een schadevergoeding te betalen. 

Wat gebeurt er met het betaalde voorschot?

Heb je aan de aannemer al een voorschot betaald? Dan zul je een aangifte van schuldvordering moeten indienen in het faillissement. Dit is geen garantie dat je het (volledige) voorschot terugbetaald zult krijgen, want er kunnen ook nog andere schuldeisers zijn die voorrang krijgen op jouw vordering. 

Is je aannemer failliet gegaan voor de aanvang van de werkzaamheden? Dan kun je je ook professioneel laten bijstaan door advocatenkantoor Peeters & Hermans in Lier. 

De aannemer gaat failliet tijdens de werkzaamheden

Het is ook mogelijk dat je aannemer tijdens je bouwproject failliet gaat. Wanneer dit het geval is, dan moet je het probleem anders aanpakken. De vertraging van je bouwproject en het niet uitvoeren van het contract brengt heel wat kosten met zich mee. Deze kosten kun je het beste zo snel mogelijk in kaart brengen met behulp van een expert en/of de architect en de curator. Ook is het belangrijk om het contract te ontbinden zodra dit kan. Neem hiervoor eveneens contact op met de curator. 

Het is goed mogelijk dat de aannemer reeds bepaalde werken heeft uitgevoerd, die wel nog betaald moeten worden. Soms neemt de onderaannemer contact met je op om te vragen of je rechtstreeks aan hen kunt betalen, aangezien zij de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Het is echter verstandig om alleen de curator te betalen en niet aan de (onder)aannemer(s). 

Ook in dit geval is het verstandig om je te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die optimaal je rechten kan verdedigen. Je kunt via info@peetersenhermans.be eenvoudig met ons advocatenkantoor contact opnemen.

De aannemer gaat failliet kort nadat de werkzaamheden zijn voltooid

Het kan ook gebeuren dat de aannemer failliet gaat nadat de werkzaamheden zijn voltooid. Ook hier is de situatie weer anders. De aannemer heeft aan zijn contractverplichtingen voldaan en heeft de werkzaamheden afgerond. 

Is alles goed uitgevoerd en zijn de rekeningen allemaal al betaald? Dan hoef je onder normale omstandigheden niets te ondernemen. Moet je nog (een deel) betalen, dan moet dit aan de curator worden betaald. Zijn de werken niet naar wens of komen er gebreken aan het licht? Dan kun je het beste contact opnemen met een gespecialiseerd advocatenkantoor om je te laten adviseren hoe je de aannemer, de architect of de fabrikant van de materialen aansprakelijk kunt stellen. 

Nog vragen over dit artikel of heb je een expert in het bouwrecht nodig? Je kunt ons advocatenkantoor via info@peetersenhermans.be bereiken of ons kantoor bezoeken aan de Vismarkt 37 te Lier, nadat je een afspraak hebt gemaakt. 

Ontevreden over de werken van de aannemer? Dit kun je doen!

Ontevreden over de werken van de aannemer? Dit kun je doen

De werken van de aannemer zijn af, maar je bent niet tevreden. Dat kan meerdere redenen hebben. Er zijn bouwfouten vastgesteld, de materialen zijn onjuist of het werk is ondermaats. In veel gevallen is er ook reeds een significant voorschot aan de aannemer betaald.

Vraag snel om de situatie recht te zetten

Stel je tekortkomingen vast? Dan kan je best de aannemer de kans geven om dit recht te zetten. Som deze tekortkomingen schriftelijk op en verstuur deze via een e-mail of brief met een ontvangstbevestiging. Zo heb je ook een schriftelijk bewijs dat je je grieven aan de aannemer kenbaar hebt gemaakt.

De factuur, die de aannemer stuurt, protesteer je het beste ook zo snel mogelijk. Op die manier is er geen discussie dat je deze niet hebt aanvaard. 

Stuur een (aangetekende) ingebrekestelling

Reageert de aannemer niet of weigert hij de scheve situatie recht te zetten? Dan kan je best een aangetekende brief sturen waarin je volgende zaken zet:

 • De reden waarom je niet (geheel) tevreden bent.
 • De betwisting van (een deel van) de factuur.
 • Eventueel een verslag van een onafhankelijke aannemer.
 • Foto’s van de uitgevoerde (gebrekkige) werken.
 • Een termijn waarin de aannemer deze fouten alsnog kan rechtzetten. 

In deze brief kun je ook vermelden dat wanneer hier geen gehoor aan wordt geven, je een bouwrecht advocaat onder de arm zult nemen. 

Het is ook mogelijk om de aangetekende ingebrekestelling door een advocaat te laten opstellen. Zo weet je meteen dat dit goed wordt uitgevoerd en toon je aan de aannemer dat je de zaak serieus neemt.

Schakel een bouwrecht advocaat in

Heeft dit allemaal geen effect? Dan schakel je best een gespecialiseerde advocaat in het bouwrecht in om de verbintenis via een gerechtelijke procedure te laten beëindigen. Zo hoef je de te hoge factuur van de aannemer niet meer te betalen en kun je het voorschot terugvorderen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat je recht hebt op een schadevergoeding, die je op de aannemer kunt verhalen. 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans is de specialist ter zake, die je kan bijstaan met al je juridische problemen omtrent het bouwrecht. Wij werken op maat en hebben een laagdrempelige aanpak. Je kunt via de contactpagina of info@peetersenhermans.be contact met ons opnemen.

Wat moet je doen met verborgen gebreken?

Soms zie je pas later dat er iets mis is met de uitgevoerde werken. Tegen zulk een “ verborgen gebrek “ kun je ook actie ondernemen. 

Indien het een licht gebrek betreft, die geen invloed heeft op de stevigheid van het gebouw, dan moet dit gebrek van die aard zijn dat mocht je er kennis van hebben gehad bij aflevering van de werken, je de werken niet zou hebben aanvaard.

In principe kun je tot tien jaar na de aanvaarding van de werken de aannemer hier nog op aanspreken, voor zo ver je de gerechtelijke procedure opstart binnen een “ redelijke “ termijn na vaststelling van het betreffende gebrek.

Let wel, in een contract kan deze termijn echter door middel van een clausule ingekort zijn.  

Bij een verborgen gebrek, die de stevigheid van het gebouw wel aantast, zit het wat anders. Ook hier geldt het principe van de 10-jarige aansprakelijkheid, maar daar kan de aannemer (en de architect) niet aan ontsnappen en kun je gedurende die periode de schade op hen verhalen. Daarenboven kunnen noch aannemer, noch architect deze aansprakelijkheid verkorten of uitsluiten in een contractuele bepaling.

Wanneer je niet zeker weet met welk type gebrek je te maken hebt of welke juridische stappen je moet ondernemen, is het belangrijk dat je informatie bij een advocatenkantoor met een specialisatie in het bouwrecht inwint. Zo weet je meteen wat de juridische mogelijkheden zijn om dit gebrek te verhelpen en een eventuele schadevergoeding te vorderen. 

Ben je ontevreden over de werken van de aannemer en wil je weten wat de juridische mogelijkheden zijn? Advocatenkantoor Peeters en Hermans te Lier heeft een bijzondere expertise in deze materie en helpt je graag met een passend advies op maat. Contacteer ons kantoor vrijblijvend via info@peetersenhermans.be

De klant bouwheer wil de factuur niet betalen; wat moet je doen en wat niet?

De klant bouwheer wil de factuur niet betalen; wat moet je doen en wat niet?

De werken zitten erop en alles is volgens de regels van de kunst uitgevoerd. De bouwheer weigert echter om de factuur voor de werken te betalen of deze negeert de vraag om dat te doen.  

De wanbetaling van bouwheer klanten is een fenomeen waar veel aannemers mee te maken krijgen. Er zijn voor jou echter enkele juridische mogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze onbetaalde factuur snel en voordelig toch wordt betaald. Wij lichten hier de stappen toe, die je kunt nemen om de bouwheer toch nog de factuur te laten betalen. 

Stap 1: stuur een betalingsherinnering

Als de vervaldatum van de factuur is verstreken dan kun je de bouwheer een betalingsherinnering sturen. Dit kan je best je best schriftelijk doen via een e-mail of een brief met een ontvangstbevestiging doen. Het is aan te raden om deze betalingsherinnering beleefd te houden. 

In veel gevallen gaat het niet-betalen van een factuur om een vergetelheid. Naast de schriftelijke vraag tot betaling helpt het ook als je de bouwheer belt en op de openstaande factuur wijst. 

Stap 2: stuur een ingebrekestelling 

Een ingebrekestelling is een formele betalingsherinnering. Je geeft de bouwheer een laatste betalingsherinnering en je koppelt daaraan ook een uiterste betaaldatum (bv. 5 werkdagen).

Deze ingebrekestelling moet omwille van bewijsredenen ook schriftelijk gebeuren. Daarnaast is het ook een goed idee om in de ingebrekestelling te vermelden dat als de bouwheer niet binnen de vooropgestelde termijn tot betaling overgaat, je een advocaat onder de arm neemt.

Heb je in de (aanvaarde) algemene voorwaarden van de factuur aanmaningskosten opgenomen? Dan kun je deze nu ook aan de bouwheer doorrekenen. Het is doorgaans ook mogelijk om na het versturen van de ingebrekestelling en in afwachting van de betaling, de werken die nog moeten worden uitgevoerd stop te zetten. 

Stap 3: schakel een gespecialiseerde advocaat in

Weigert de bouwheer uitdrukkelijk de factuur te betalen of blijft de ingebrekestelling zonder gevolg? Dan kun je het beste een advocaat inschakelen om alsnog de betaling te verkrijgen. De kosten hiervan kun je in veel gevallen integraal op de bouwheer verhalen. 

Het bouwrecht vraagt vaak om de aanpak van een expert. Bij de invordering van onbetaalde facturen is dit niet anders. Advocatenkantoor Peeters & Hermans heeft een bijzondere specialisatie en een uitgebreide ervaring met het helpen van aannemers om hun onbetaalde facturen te innen. 

Via de contactpagina of info@peetersenhermans.be kun je vrijblijvend contact opnemen over het invorderen van de betaling van je onbetaalde factuur bij de klant bouwheer.

Wat je beter niet kunt doen wanneer de bouwheer niet wil betalen

Een fout, die veel aannemers maken, is om de geplaatste materialen (deels) terug te nemen wanneer de klant niet wil betalen. Dit is juridisch gezien niet toegestaan, ook niet als de bouwheer nog niets betaald heeft. 

Zodra de materialen op de werf zijn geleverd of zijn geplaatst, worden zij van rechtswege eigendom van de bouwheer. Zelfs als er nog geen betaling heeft plaatsgevonden is dit het geval. Neem je deze materialen weer terug, dan ben je technisch gezien schuldig aan diefstal. 

Een manier om hieraan te ontsnappen is om in je contracten een clausule van eigendomsvoorbehoud op te nemen. Let wel op, want dit eigendomsvoorbehoud geldt niet voor materialen die reeds verwerkt of geplaatst zijn.

Om jezelf als aannemer zo goed mogelijk in te dekken tegen bouwheren die niet betalen, heb je een solide contract nodig en sluitende algemene voorwaarden. Op die manier sta je altijd sterk in je schoenen bij het afsluiten van nieuwe contracten. 

Advocatenkantoor Peeters & Hermans is de ideale juridische partner om jou als aannemer vol vertrouwen te laten ondernemen en je kordaat en efficiënt bij te staan wanneer er juridische problemen opduiken. 

Onvergund gebouw buur en vordering tot afbraak

Onvergund gebouw buur en vordering afbraak

Op ons Advocatenkantoor Lier behandelden we recent een dossier waarbij een grondeigenaar regio Lier ons verzocht om advies en bijstand inzake een gebouw dat de eigenaar van het naastgelegen perceel had opgericht zonder daarvoor een omgevingsvergunning aan te vragen.

In dit dossier refereerden wij naar een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge (15/feb/’22), dat oordeelde over de vordering tot afbraak van een gebouw (tuinconstructie) op het naburige perceel dat was opgericht zonder de vereiste omgevingsvergunning. 

Onvergund gebouw en vordering afbraak – Oordeel rechtbank

Het oordeel van voormelde Rechtbank deelt zich op in twee onderdelen: of er schade is voor het naastgelegen perceel door de onvergunde constructie en of de vordering tot afbraak van een onvergunde constructie rechtsmisbruik is. 

1. Is er schade voor het naastgelegen perceel door de onvergunde constructie?

Het eerste onderdeel behandelt de vraag of ten gevolge van de onvergunde constructie schade vast te stellen is in hoofde van de eigenaar van het perceel dat gelegen is naast het perceel waarop de onvergunde constructie werd opgebouwd.

Volgens voornoemde Rechtbank staat de fout (bouwen onvergunde constructie) vast. 

Immers oordeelt voormelde Rechtbank dat de constructie zichtbaar is vanaf de eigendom van de nabuur. Ook het omgekeerd geldt volgens voormelde Rechtbank: inkijk in de tuin van de nabuur is mogelijk vanaf de onvergunde constructie.

Normaal gezien bestaat het herstel van schade er in dat de onvergunde constructie moet worden afgebroken, hetgeen een toepassing zou zijn van de algemene regel tot herstel in natura (Cassatie 5/sept/’18).

2. Is vordering tot afbraak van onvergunde constructie rechtsmisbruik?

Het tweede onderdeel behandelt de vraag of de vordering tot afbraak van een onvergunde constructie bij uw buur geen rechtsmisbruik uitmaakt. 

Wat dit aspect betreft, oordeelde voormelde Rechtbank dat de algemene regel waarbij schade in beginsel in natura dient te worden herstel, begrensd wordt door (het verbod op) rechtsmisbruik.

Aldus stelt zich de vraag wanneer er sprake is van rechtsmisbruik en/of dit rechtsbeginsel toe te passen is op de casus waarbij een nabuur de afbraak vordert van een onvergunde constructie bij diens nabuur.

Bestanddelen van rechtsmisbruik bij vordering tot afbraak

De algemene regel rond rechtsmisbruik stelt dat men kan spreken van rechtsmisbruik, zodra men een recht uitoefent op een dusdanige manier dat deze uitoefening “kennelijk” de grenzen overschrijdt van een voorzichtige en bedachtzame uitoefening van dat recht. 

1. Onaanvaardbare uitoefening recht 

Doordat verwezen wordt naar een ‘kennelijke’ uitoefening van een recht buiten haar voorzichtige en bedachtzame uitoefening,  betekent dat de bevraagde rechter voornoemde ‘overschrijding’ slechts marginaal mag aftoetsen. Hetgeen dan weer betekent dat de bevraagde rechter de uitoefening van een recht (in casu de vordering tot afbraak onvergunde constructie bij de nabuur) slechts kan afwijzen/doorbreken, indien het gaat over een flagrant onaanvaardbare uitoefening van dat recht.

2. Staat voordeel uitoefening in verhouding tot nadeel

Tevens zal de bevraagde rechter moeten nakijken of het voordeel van de uitoefening van een recht (in casu de vordering tot afbraak onvergunde constructie bij de nabuur) in verhouding staat tot de schade die hiermee aan de andere partij wordt berokkend (in casu de verplichte afbraak van een onvergunde constructie).

Zo kan onder meer verwezen worden naar navolgende situaties, die rechtsmisbruik uitmaken:

 

 • De uitoefening van een recht met uitsluitend het oogmerk een ander schade te berokkenen;
 • De uitoefening van een recht zonder enig nut voor de houder van dat recht;
 • De uitoefening van een recht  op een wijze die het meeste nadeel berokkend aan een derde;

 

Conclusie: gevolgen op de vordering tot afbraak bij vaststelling rechtsmisbruik

Indien de bevraagde rechter vaststelt dat een bepaalde uitoefening van een recht (in casu de verplichte afbraak van een onvergunde constructie) rechtsmisbruik uitmaakt, zal hij de uitoefening  ervan moeten herleiden tot een normale uitoefening.

Deze herleiding kan zo ver gaan dat de houder van het recht kan worden ontzegd om zich op het betreffende recht te beroepen. Dan wel, zal de bevraagde rechter moeten bevelen dat de schade die ingevolge het rechtsmisbruik wordt veroorzaakt, wordt hersteld door diegene die zich schuldig maakte aan rechtsmisbruik.

In dit concrete geval oordeelde de Rechtbank dat -om het hoger geschetste rechtsmisbruik te beoordelen en dus ‘de werkelijke impact of schade ten gevolge van de niet vergunde constructie in te schatten’ – zij een plaatsopneming beval. 

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Heb je nog vragen over deze casus of een juridisch probleem waar je een gespecialiseerde advocaat voor nodig hebt? Advocatenkantoor Peeters & Hermans te Lier kan je bijstaan met al je juridische geschillen en je een passend advies op maat verschaffen. Neem nu contact met ons advocatenkantoor op en wij helpen je zo snel mogelijk verder.

De aannemer werkt niet af – hoe los je dit op?

De aannemer werkt niet af - hoe los je dit op

Jij en de aannemer hebben een datum afgesproken wanneer de werkzaamheden voltooid moeten zijn. Je stelt echter vast dat de aannemer de werkzaamheden heeft stopgezet of op de afgesproken datum helemaal niet klaar blijkt te zijn. Ons advocatenkantoor geeft je graag advies over wat je moet doen wanneer je aannemer de vooraf overeengekomen uitvoeringstermijn niet respecteert of als je dit scenario wilt voorkomen.

Wanneer mag de aannemer wel buiten de uitvoeringstermijn opleveren?

In bepaalde gevallen mag de aannemer tijdelijk de werkzaamheden stopzetten en buiten de afgesproken termijn opleveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de aannemer te maken krijgt met overmacht, er sprake is van weerverlet (meestal omschreven in de aannemingsovereenkomst) of wanneer je onderling overeenkomt dat de uitvoeringstermijn wordt verlengd. 

 

Wat is overmacht bij een overeenkomst van aanneming?

In het Belgisch recht kan een medecontractant de uitvoering van de overeenkomst opschorten wanneer er sprake is van overmacht. Daarvoor moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan. 1. De omstandigheden zijn van die aard dat het (tijdelijk) onmogelijk wordt om de contractuele verplichtingen na te komen en 2. Deze omstandigheden mogen niet aan de aannemer te wijten zijn. 

Een veelvoorkomende reden voor overmacht is een sterke en onvoorziene stijging van de grondstofprijzen. Deze stijging moet van dien aard zijn dat zij niet in verhouding staat met de eerder afgesproken aannemingsprijs.  

De aannemer zal verplicht zijn de situatie van overmacht te melden aan zijn bouwheer op het ogenblik dat deze situatie zich voordoet.

 

Wat is weerverlet bij een overeenkomst van aanneming? 

Weerverletdagen zijn dagen waarop als gevolg van het slechte weer in de bouw niet gewerkt kan worden. Daardoor kan de werf voor een bepaalde tijd stilgelegd worden. De aannemer kan echter niet zelf kiezen wanneer er sprake is van weerverlet. 

De enige instantie die dit kan doen is het KMI, want deze legt de weerverletdagen officieel vast. In principe kun je voor deze vertraging geen vergoeding krijgen. Bovendien hangt weerverlet uiteraard af van de aard van het werk: een dakwerker zal zich gemakkelijker kunnen beroepen op weerverlet dan de schrijnwerker die een keuken installeert. In bepaalde gevallen, wanneer de aannemer weerverlet te vaak en onregelmatig inroept, is dit wel mogelijk. In dat geval is de bijstand van een advocaat geen overbodige luxe. 

 

Wat je het beste kunt doen wanneer de aannemer niet oplevert

Wanneer de aannemer zijn werkzaamheden niet op tijd afwerkt, zal je de aannemer in gebreke moeten stellen. Dit doe je schriftelijk met een aangetekende brief en het liefst in combinatie met een e-mail. 

In deze ingebrekestelling kan je het beste een omschrijving geven van de werkzaamheden, die alsnog moeten worden verricht en een realistische deadline stellen waarin de werkzaamheden moeten zijn afgerond. 

Deze ingebrekestelling dient ervoor om de aannemer toch nog een kans te geven om de werken uit te voeren. Tegelijk bouw je ook een sterker dossier op voor het geval de aannemer weigert om verder te werken. 

Blijft deze ingebrekestelling zonder gevolg? Dan zal je naar de rechter moeten stappen om de overeenkomst te laten ontbinden. Door tijdig te handelen en de aannemer vooraf aangemaand te hebben om de werkzaamheden alsnog uit te voeren, heb je in de meeste gevallen een sterk dossier als dit geschil voor de rechter komt. 

De overeenkomst zelf -zonder dossieropbouw- ontbinden kan, afhankelijk van het contract, het risico inhouden dat je een schadevergoeding verschuldigd bent aan de aannemer. Een advocaat, beter vroeg dan laat!

 

Advies om te vermijden dat een aannemer niet meer komt opdagen 

Het vermijden dat een aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, begint met een goede overeenkomst. Neem in het contract niet alleen een termijn op wanneer de werkzaamheden moeten zijn afgewerkt, maar koppel hier ook een sanctie aan. Zo wordt het mogelijk om een schadevergoeding per kalenderdag te vragen als de werkzaamheden te laat zijn opgeleverd of dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden wanneer de termijn van de oplevering overschreden wordt. 

De ingebrekestelling van de aannemer kun je ook door een advocaat laten opstellen. In veel gevallen maakt dit op een onwillige aannemer meer indruk dan wanneer je zelf een aangetekende brief stuurt. Een goede advocaat met een specialisatie in aannemingsrecht weet ook exact wat in deze ingebrekestelling moet worden opgenomen om een sterk(er) dossier voor een eventuele rechtszaak op te bouwen. 

Heb je te maken met een aannemer die niet komt opdagen of wil je een solide contract laten opstellen om onaangename verrassingen te vermijden? Neem dan vrijblijvend contact op met Advocatenkantoor Peeters & Hermans. Wij helpen je graag verder met vragen over het bouw- of aannemingsrecht en het oplossen van je juridische problemen en conflicten, die voortvloeien uit een aannemingsovereenkomst.

Je aannemer verbreekt het contract: dit moet je weten

Het komt soms voor dat de aannemer zomaar zijn werk staakt of weigert om de afgesproken werken uit te voeren. De aannemer laat daarmee impliciet of expliciet weten dat hij het contract verbreekt. Hij doet dit door niet meer op te komen dagen, door zijn materiaal mee te nemen of door uitdrukkelijk te laten weten dat hij het contract verbreekt. Als bouwheer hoef je dit in de meeste gevallen niet zomaar te aanvaarden.

Advocatenkantoor Peeters & Hermans te Lier heeft een grondige specialisatie inzake bouwrecht en overeenkomsten met aannemers. Op basis van onze ervaring en expertise vertellen we je in deze blog wat de gevolgen zijn als een aannemer de werken stopzet en welke stappen je moet ondernemen wanneer dit voorkomt. 

Wat zegt de wet over het verbreken van een aannemingsovereenkomst?


De wet (artikel 1794 BW) geeft de opdrachtgever een eenzijdig verbrekingsrecht. De aannemer heeft dus geen in de wet vastgelegd verbrekingsrecht met betrekking tot de aannemingsovereenkomst. Het verbreken van het contract door de opdrachtgever is mogelijk wanneer de aannemer schadeloos wordt gesteld. Er moet geen fout gemaakt zijn door de aannemer om een beroep te kunnen doen op dit recht en als opdrachtgever ben je geen enkele verantwoording verschuldigd.


Het is belangrijk om te weten dat de aannemer dit recht niet tegen jou als opdrachtgever kan inroepen. De aannemer heeft dit recht niet en kan dus niet zomaar de geplande of de begonnen werken tot een halt roepen. 

Manieren waarop de aannemer het contract verbreekt

De definitieve stopzetting van de werken


Het kan voorkomen dat de aannemer de werken volledig stopzet. Dit kan hij echter niet zomaar doen. De aannemer moet, voor hij dit kan doen, de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen en de mogelijkheid geven om de reeds uitgevoerde werken te betalen, na verrekening van de schade die de opdrachtgever zal ondervinden door de stopzetting van de werken door de aannemer. 


Daarnaast is het ook van belang om in acht te houden wat het contract stelt. Het is goed mogelijk dat hier enkele relevante bepalingen in staan die invloed hebben op deze situatie. 


In het geval dat je de werken laat uitvoeren als consument en niet voor beroepsdoeleinden, dan heb je vaak aanvullende rechten op grond van het consumentenrecht. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de wederkerigheid van schadevergoedingen. Neemt de aannemer een schadevergoeding in het contract op wanneer de opdrachtgever het contract verbreekt, dan geldt deze bepaling in principe ook voor de aannemer als hij de overeenkomst verbreekt.

De opschorting van de werken tot je (bij)betaalt


Een vaak voorkomend probleem is dat de aannemer -al dan niet terecht- de werken stopzet wanneer hij een betaling voor diens prestaties wil zien. In sommige gevallen is de aannemer in zijn recht en behoort deze actie tot diens mogelijkheden. 


Echter moeten er een paar juridische voorwaarden – zoals de aangetekende ingebrekestelling – worden vervuld vooraleer hij de werken tijdelijk mag opschorten. 

Wat gebeurt er met de materialen en uitgevoerde werken van de aannemer?

Reeds gebruikte materialen kan de aannemer niet terugnemen. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld leidingen of vloerverwarming. Dit is namelijk door de plaatsing in het vastgoed het eigendom van de opdrachtgever geworden. Ook wanneer het betalen van de materialen of van de opdracht nog niet heeft plaatsgevonden. 


Materialen die nog niet gebruikt zijn en waarvoor de aannemer nog geen betaling heeft ontvangen mag de aannemer niet zomaar terugnemen als deze op de werf staan. De aannemer kan dit enkel doen als dit eigendomsvoorbehoud expliciet in de overeenkomst staat die jij hebt getekend. 


Wat te doen wanneer de aannemer de overeenkomst stopzet


Wanneer het contract is verbroken door de aannemer middels een expliciete stopzetting of door de werken stil te leggen, dan moet je de aannemer in gebreke stellen. Je roept de aannemer op om de werken alsnog uit te voeren of om de aannemingsovereenkomst te verbreken. In deze ingebrekestelling kun je een schadevergoeding eisen voor de werkelijk geleden schade. 


Het is mogelijk dat de aannemer dit betwist, wil onderhandelen over de opdracht of de schade, of helemaal niets van zich laat weten. In dat geval kun je je het beste laten bijstaan door een advocaat met een grondige specialisatie in dit rechtsgebied om een optimale uitkomst van het geschil te bekomen. 

 

Heb je begeleiding nodig met de ingebrekestelling van de aannemer wanneer hij het contract verbreekt? Wil je je rechten verdedigen wanneer de aannemer niets meer van zich laat weten? Dan kan je vertrouwen op Advocatenkantoor Peeters & Hermans om je rechten tot het uiterste te verdedigen en een passende juridische oplossing voor jouw probleem te vinden. Contacteer ons vandaag nog.