Artikelen door

Afwijkingen en mogelijkheid opheffen verouderde plannen en voorschriften

Naast de mogelijkheid om af te wijken van verouderde verkavelingsvoorschriften en BPA’s van meer dan vijftien jaar oud bij de beoordeling van vergunningen, zal het vanaf 7 maart 2019 ook mogelijk zijn voor besturen om verouderde voorschriften van algemene plannen van aanleg (APA), bijzondere plannen van aanleg (BPA) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op te […]

Codextrein ruimtelijke ordening gepubliceerd

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet zal gefaseerd in werking treden. De Codextrein bevat diverse wijzigingen aan de VCRO.

RvVb schorst bij UDN

Het bouwrijp maken van een terrein als bewijs van de uiterst dringende noodzakelijkheid, gaf in een recent arrest van 4 juli 2017 aanleiding tot een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het Bodemdecreet wijzigt

Op 2 juni hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een wijzigingsvoorstel van het Bodemdecreet. De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op: de invoering van een verplicht onderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden die een potentiële historische bodemverontreiniging bevatten en de daaraan gekoppelde mogelijkheid voor particulieren om een vrijstelling aan te vragen. Dit kadert in de doelstelling om tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging te hebben gesaneerd.